Ett samlat statligt ansvar för alla transportslag

Motion 2021/22:352 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd till Västsverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2010 bildades Trafikverket och tog då över de ansvarsområden som Banverket och Vägverket tidigare hade haft. Myndigheten har ett brett ansvar som innefattar vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flyg. Ansvaret innefattar också byggnation och drift av stat­liga vägar och järnvägar samt de kunskapstester som krävs för bland annat körkort.

Trots detta breda ansvarsområde är Trafikverket inte den enda myndigheten på området. Här finns också Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfarts­verket, och därtill forskningsinstitutet VTI (Statens väg- och transportforskningsinsti­tut). Mängden myndigheter på området har diskuterats flera gånger i många olika sam­manhang. Eftersom de olika myndigheterna har olika syften finns det varierande skäl till att de ska vara separata, men vad gäller Luftfartsverket och Sjöfartsverket är skälen till att dessa ska organiseras separat från Trafikverket oklara. Inte minst utifrån att transport­systemet är en helhet där såväl sjötrafik, flyg och järnväg som bil- och lastbilstrafik alla utgör viktiga delar, bör dessa samordnas i större utsträckning. Det kan också bidra till att skapa konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen. Det är därför dags att utreda vilka konsekvenser det skulle få att införliva Luftfartsverkets och Sjöfartsverkets funk­tioner i Trafikverket.

Då flera av landets största aktörer inom transportsektorn finns i Västsverige är det naturligt att förlägga huvudkontoret för den eventuella nya myndigheten där. Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste, och industrin i hela landet är beroende av att hamnen fungerar väl. Göteborgsföretagen Volvo och Volvo Cars är, mätt i omsättning, Sveriges största och näst största företag. I Trollhättan finns företaget GKN Aerospace som levere­rar delar till flygplansmotorer som återfinns i 90 procent av alla moderna trafikflygplan i världen och därutöver tillverkar bland annat delar till raketmotorer. Därtill finns givetvis en lång rad andra företag och underleverantörer till dessa. Tack vare dessa företag finns det stor tillgång på kompetens i området, vilket gör det naturligt att det nya Trafikverkets huvudkontor förläggs till just Västsverige. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)