En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår

Motion 2020/21:3654 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förutsättningar för en tidigareläggning av ett dubbelspår på Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. Hastig­heten på sträckan är låg, likaså standarden och kapaciteten. En utbyggnad till dubbelspår av Ostkustbanan är en nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela Norrland. Sträckan Stockholm–Sundsvall har en restid på omkring 4 timmar och skulle kunna halveras med ett dubbelspår.

Restiderna skulle kunna kortas enligt följande:

Stockholm–Gävle: Idag 1,5 timmar, med dubbelspår 1 timme

Stockholm–Sundsvall: Idag upp emot 4 timmar, med dubbelspår 2 timmar

Stockholm–Umeå: Idag 6,5 timmar, med dubbelspår 3 timmar och 50 minuter

Vi behöver ett näringsliv som utvecklas och möjliggör nya jobb, där basindustrin är en mycket viktig del då det bygger klusternät av företag omkring sig. En utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändig för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik, skapa en omställning från lastbilstransporter till miljövänligare tågtransporter men även för privatpersoners arbetspendling och möjlighet till kollektivt resande.

Med anledning av det jag anger i motionen som motiv, bör förutsättningar för en tidigareläggning av ett dubbelspår på Ostkustbanan finnas med i den nationella infra­strukturplanen som regeringen fastslår.

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)