En trafiksäkrare riksväg 26

Motion 2009/10:T405 av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (fp)

av Emma Carlsson Löfdahl och Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en snabb utbyggnad av riksväg 26.

Motivering

Nissastigen (riksväg 26) går mellan Halmstad och Jönköping. Trafiken är idag mycket tät och består till stor del av tung godstrafik. Utmed Nissastigen ligger företagen tätt och många av dessa genererar många tunga transporter. Detta i kombination med backar, kurvor, krön, vilt och många personbilar medför att trafiksäkerheten är långt ifrån vad som borde vara fallet med en betydelsefull trafikled i ett område med omfattande företagsamhet. På grund av vägens dåliga kvalitet görs dagligen många chansartade omkörningar. Olycksstatistiken är tyvärr negativ.

En bredare väg med mittseparering och förbifart i Smålandsstenar–Skeppshult skulle öka trafiksäkerheten avsevärt liksom uppförande av mera viltstängsel. Detta har trafikanterna på Nissastigen berättigade anspråk på att få genomfört snarast möjligt. Detta är också motiverat av att snabbare och säkrare transporter ger en ökad effektivitet inom det betydelsefulla näringslivet i regionen.

Stockholm den 2 oktober 2009

Emma Carlsson Löfdahl (fp)

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)