En svensk industriplan

Motion 2021/22:106 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ till en industripolitisk plan för Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den industripolitiska planen ska följa samma rytm som den nationella planen för infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett gemensamt budskap från företrädare från flera av Sveriges stora industriföretag (ex LKAB, GKN, Volvo och Scania) efterlystes en nationell industripolitisk strategi. I andra länder är staten aktiv när man utvecklar industrier och man går in med olika former av stöd via exempelvis utbildningssystemet, pensionsfonder, miljöprojekt, strategisk infrastruktur, skatter och avgifter.

Frånvaron av en industripolitisk strategi gör att Sverige tappar industrikapacitet och konkurrenskraft, då de internationella koncernerna tittar på hur de olika länderna agerar för att utveckla industrin i det enskilda landet. I Sverige är stöden förhållandevis få och skatter samt avgifter försvårar nyetablering och utveckling av nya företag. Samtidigt agerar staten emellanåt via särskilda lösningar, exempelvis för Amazon. För företagen upplevs den här sortens initiativ som godtyckliga i frånvaron av en långsiktigt medveten strategi.

Exempel på åtgärder som företag lyfter fram för ett bättre industriklimat i Sverige inkluderar:

      Lägre skatter

      Enklare beslutsprocesser vid byggnationer

      Enklare beslutsprocesser vid öppnande av nya gruvor

      Ökat stöd till forskning där universiteten samverkar med näringslivet

      Tydligt uppdrag till pensionsfonderna att investera i ett långsiktigt ägande av svenska industriföretag

      Tydligt uppdrag till pensionsfonderna att bistå med kapital till nya satsningar via fonder med något högre risk

      Underlätta för internationella studenter

      Underlätta för arbetskraftsinvandring

      En tydlig infrastrukturstrategi som underlättar för industrin att utnyttja vägar, järnvägar och sjöfart.

Det finns således ett stort antal frågor där industrin önskar en mer aktiv politik i syfte att stärka ”AB Sverige”. Jag anser därför att regeringen skall ta fram en långsiktig industri­planering och återkomma med den till riksdagen. Denna industriplan skall bygga på en 12-årig utblick med ett 4årigt fokus, liknande den som finns inom transportsektorn (nationella planen). Det skulle också göra att den nationella infrastrukturplanen och industriplanen kunde samverka med varandra.

Sverige är ett avlångt land som ligger i ”utkanten” av Europa. Vi måste därför vara lite bättre än alla andra om vi skall lyckas med att konkurrera i en allt hårdare inter­nationell konkurrens.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)