En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2021/22:2984 av Christian Carlsson (KD)

av Christian Carlsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska söktrycket av asylsökande till Sverige samt om ett effektivt återvändande av personer som saknar skyddsskäl, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi människor har att ta ansvar för oss själva – för vår familj, vår släkt och för varje medmänniska vi möter i vårt samhälle. Människovärdet är samtidigt universellt, och vi har även ett ansvar att erbjuda människor ifrån andra länder skydd om de flyr med välgrundad fruktan för sitt liv, och inte har kunnat erbjudas skydd på den plats där de kommer ifrån. Sverige behöver därför värna möjligheten att söka asyl.

Det gäller samtidigt att de som välkomnas att stanna kan integreras på ett sätt som gör att de blir en del av samhällsgemenskapen. I detta avseendet har svensk invandrings- och integrationspolitik inneburit ett misslyckande.

Det finns barn i vårt land som aldrig har sett sina föräldrar gå till jobbet. De vuxna förebilderna som hade behövt finnas i familjen, ersätts istället av kriminella som rekryterar barn och unga till ungdomsgäng och organiserad brottslighet. Fram växer inte bara ett skuggsamhälle och parallellsamhällen av utanförskap – utan även en etnisk och kulturell segregation.

Det är farligt att föra en politik som innebär att människor som kommer till landet fastnar i parallellsamhällen och redan på förhand upplever sig vara dömda till att vara samhällets förlorare. När människor stängs ute stannar integrationen av. I ett samhälle med så stor etnisk och kulturell mångfald att stora grupper av människor aldrig träffas, inte talar samma språk och där många inte ens är överens om samhällets mest grundläggande värden, så kommer tilliten, tryggheten och känslan av samhörighet att minska. Samhällsgemenskapen urholkas.

Den förda invandringspolitiken i Sverige har varit ohållbar, och med tanke på att den djupa segregationen redan skapar stora motsättningar och hotar människors frihet, räcker det inte att höja ambitionen med integrationen. Invandringens storlek måste också stå i proportion till integrationsförmågan. Det betyder att söktrycket av asylansökande till Sverige behöver minska till nordiska nivåer, och vi kommer att behöva en stram migrationspolitik för lång tid framöver.

Den som kommer till Sverige för att få sin asylansökan prövad ska därför hänvisas till ett asylansökningsområde. Tidsbegränsade uppehållstillstånd behöver vara huvudregel för den som har beviljats asyl och betydligt tuffare försörjningskrav för anhöriginvandring behöver ställas. Försörjningskrav ska gälla för alla anhöriga utom egna barn under 18 år och ska innebära både krav på försörjning och en tillräckligt stor bostad för dem båda.

De asylsökande som istället får avslag på sin ansökan behöver återvända hem.

Ett fungerande återvändande är centralt för migrationspolitikens legitimitet, och nu behövs en rad åtgärder som leder till effektivare avvisningar och fler utvisningar.

Sverige skulle därför behöva utreda förlängd preskriptionstid för att kunna söka asyl en andra gång, om detta ökar återvändandet. Avgörande för verkställighetsarbetet är att det finns tillräckligt med förvarsplatser eller elektronisk övervakning, dvs. fotboja, men samtidigt så behöver ett generöst erbjudande om återetableringsstöd vara en del av återvändandepolitiken för att öka det frivilliga återvändandet.

I Sverige finns idag flera tusen personer som inte utvisas då deras egna länder inte tar emot sina egna medborgare. Sverige och EU behöver därför fler återtagandeavtal och diplomatiska garantier med viktiga ursprungsländer för att säkerställa ett effektivt återvändande av de som saknar skyddsskäl.

Vi i vårt land ska fortsätta värna rätten till skydd för människor som flyr med välgrundad fruktan för sitt liv. Vi ska fortsatt hjälpa medmänniskor i nöd via ett effektivt bistånd. Vi ska erbjuda stöd via ansvarsfulla internationella insatser – men invandringen måste från och med nu vara långsiktigt hållbar. Migrationspolitiken behöver vara utformad så att de människor som kommer hit, också kan bli en del av det svenska samhället och vår samhällsgemenskap – en del av vårt land.

Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)