Effektiv rekrytering till polisutbildningen

Motion 2012/13:Ju212 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fysiska kraven vid antagning till polisutbildningen ska höjas för båda könen till männens tidigare nivå.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare provet i svenska vid antagning till polisutbildningen ska återinföras.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tidigare kravet på skrivet högskoleprov vid antagning till polisutbildningen ska återinföras.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mindre kvalificerade aldrig får antas till polisutbildningen endast för att de är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund.

Motivering

Dagens polisutbildning har ingen brist på kvalitetsmässigt urval att inhämta nya poliser ifrån. År 2011 gick det hela 16 065 sökande på 705 antagna.1 Polisens rekrytering sker dock på mer än kvalitetsmässig basis. Att det sedan länge skett en etnisk och könsmässig kvoteringsdiskriminering vid antagningen till polisutbildningen är ingen hemlighet.2 Rikspolisstyrelsen har gång på gång vidtagit olika åtgärder för att göra poliskårens sammansättning mer politiskt korrekt. Efter den senaste sänkningen av antagningskraven anser jag nu att måttet är rågat. Uppenbarligen räckte inte lättare krav på fysiska och språkliga kunskaper för att de politiska korrekta målen skulle uppnås. Nu har man istället helt förändrat antagningskraven och detta till det sämre:

  • De fysiska kraven har sänkts för båda könen till kvinnornas nivå.

  • Språkprovet i svenska har tagits bort.

  • Kravet på skrivet högskoleprov har tagits bort.

I Sverige har nu polisutbildningen de lägsta antagningskraven i Norden3.

Resultatet i detta fall blir att den högkvalificerade poliskår vi har idag, som måste vara själva förutsättningen för att lösa polisorganisationens problem, sänks till en lägre nivå. Ytterst är detta ett självmål i spelet mot de grova brottslingarna men även ett slag i ansiktet på alla våra duktiga poliser, vars yrke nu får sänkt status.

Vi sverigedemokrater har en helt annan utgångspunkt än Rikspolisstyrelsen. Vi menar att kampen mot brottsligheten och arbetet för samhällstryggheten är polisens främsta mål vid rekrytering av nya poliser. Därför är det viktigt att objektivt mätta fysiska och språkliga kvalifikationer inte tummas på. Inte heller betvivlar vi att sökande med kvinnligt kön eller med invandrarbakgrund kommer in på en polisutbildning med kvalitetssäkrande krav om de verkligen är lämpliga för polisyrket. Jag vill därför att de fysiska kraven höjs för båda könen till samma nivå som tidigare gällde män. Vidare att provet i svenska och kravet på skrivet högskoleprov återinförs. Avslutningsvis vill jag att polisen inte ska tillåtas bedriva positiv särbehandling genom att anta mindre kvalificerade sökande endast för att dessa är av ett visst kön eller av invandrarbakgrund.

Så förvissar vi oss åter igen om att rekryteringen till polisen både är rättvis och kvalitetssäkrande.

Stockholm den 20 september 2012

Kent Ekeroth (SD)


[1]

http://www.polisen.se/sv/Bli-polis/Om-ansokan/Statistik-tidigare-ar/.

[2]

Se. ex. SOU 2008:39, s. 52.

[3]

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankta-krav-for-att-bli-polis_6917059.svd.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-09-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)