Distansstudier och lärcentrum för utbildning i hela landet

Motion 2020/21:2376 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förstärkt politik för utbildning i hela landet genom distansstudier och lärcentrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

God utbildning är en grundbult i samhället. Sverige är ett land som ska konkurrera med kunskap, vilket innebär att god utbildning genom hela livet, i hela landet, är en förut­sättning.

Urbaniseringen är en utmaning som påverkar utbildningssystemet. Akademiska jobb finns i stor utsträckning kring lärosätena; de står för en av pusselbitarna i en fullständig arbetsmarknad. Där akademiska jobb finns – där stannar fler unga kvar. Det är avgör­ande för en orts attraktivitet på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjningen utanför tillväxtområden blir allt svårare och vi riskerar därmed att ytterligare förstärka ojämlikheten i samhället. De små kommunerna och offentlig sektor utanför städerna har svårt att rekrytera utbildad personal och utbild­ningssystemet har hittills inte mött de behoven. Distansutbildning tillgodoses inte i tillräcklig utsträckning och det behöver finnas ett lärcentrum i varje kommun.

Genom lärcentra och distansutbildning, erbjuds studenter möjlighet att bo kvar på sin ort under utbildningstiden, vilket gör att de kan vara kvar och verksamma på orten efter utbildningen. Kommuner, regioner och andra arbetsgivare som behöver kvalifi­cerad personal kan därmed säkra sitt kompetensbehov. Därmed kan också centralisering och omlokaliseringar bromsas och arbetsgivare lägga sina resurser på fortbildning snarare än på annonser och dyra vikarier eller stafettpersonal.

Den som vill studera senare i livet ska inte begränsas av att familjen måste flytta för att studierna ska fungera. Det är viktigt både för den enskildes frihet och utvecklingsmöjligheter samt för samhällets och då inte minst lands- och glesbygdens kompetensförsörjning.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Ida Karkiainen (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)