Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:3751 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt verka för att underlätta import av veteranbilar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra tolkningen kring EU:s förordning mot import av miljöfarligt avfall och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för förenklade regler och harmoniserade avgifter för det rullande kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkling av tillståndsprövning i samband med veteranbilsträffar och motorevenemang och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rullande kulturarvet – en folkrörelse värd att stötta politiskt

Det rullande kulturarvet i form av veteranbilar från olika tidsepoker, som engagerar tiotusentals svenskar, är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land. Rörelsen berikar människors liv och stärker besöksnäringen vilket bidrar till fler jobb och ökad ekonomisk tillväxt. Politiken bör i möjligaste mån stötta denna rörelse och underlätta för denna att utvecklas.

Förtydliga tolkningen av EU- direktiven avseende miljöfarligt avfall

Denna folkrörelse har under senare år stött på allt större problem. Länsstyrelsen i Västra Götaland satte i augusti 2021 stopp för import av tre bilar med hänvisning till att dessa enligt en EU- förordning bör klassas som miljöfarligt avfall. Länsstyrelser i andra regioner har gjort en helt annan tolkning och beviljat import med stöd av formuleringar kring undantag av veteranbilar.

Förordningen syfte är att hindra länder att dumpa miljöfarliga gamla bilar i fattiga delar av världen. Detta är rimligt och något moderaterna ställt sig bakom. De aktuella bilarna är dock inget dumpat miljöavfall utan tre gamla bilar som genom arbetstimmar skall restaureras och få nytt liv. Tolkningen av EU- förordningen kopplat till undantag för veteranbilar måste tydliggöras.

Se över regler och avgifter för det rullande kulturavets evenemang

Det rullande kulturarvet är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land. Generationer möts under vinterhalvåret i garage kring arbetet med bilarna och under de ljusa sommarmånaderna för träffar och uppvisningar. Rörelsen vittnar dock om fortsatta problem kopplat till administrativa regler vid tillståndsprövning för uppvisning av fordon vid offentliga evenemang, vid upplåtande och användning av markområden samt krångliga regler för registreringsskyltar. Det sistnämna berör formen på registreringsskyltar med krav som i vissa fall innebär att delar av bilar måste byggas om för att registreringsskyltar skall få plats. Moderaterna vill alltid bekämpa onödig byråkrati och orimligt regelkrångel. Regeringen bör initiera ett arbete som ser över helheten kopplat till olika tillstånd i syfte att underlätta och förenkla tillstånd för olika veteranbilsevenemang.

Regler för bränsle för veteranfordon

Klimathotet är på allvar. Sveriges fordonsflotta och industri skall ställa om till fossilfritt. Ny fossilfri teknik utvecklas i snabb takt. Just nu diskuteras datum för förbud av nybilsförsäljningen av fossilt drivna bilar. Sverige skall vara världsledande i omställningen av fordonsflottan – fossilt till fossilfritt. Alla som köper en elbil skall tryggt veta att man kan ladda bilen över hela landet och att det finns tillräckligt med el både för transport, hushåll och industri.

Denna rimliga ambition skall dock inte ställas mot ett långsiktigt värnande av vårt rullande kulturarv på räls och väg. Exempel på detta är att i flera svenska kommuner körs ånglok drivna på fossilt kol under sommartid på smalspårig järnväg. Dessa är mycket uppskattade turistattraktioner. Folkrörelsen med veteranbilar är motsvarande aktivitet fast på väg. Dessa historiska fordon är inte fossilfria och det bör tydliggöras att dessa inte ingår i framtida krav på fossilfrihet då de bara körs i uppvisningssyfte och dess påverkan på klimatet är helt försumbar. Detta bör regeringen beakta i framtida regler för fossilfrihet inom den svenska fordonsflottan.

Maria Stockhaus (M)

Sten Bergheden (M)

Anders Hansson (M)

Åsa Coenraads (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Helena Storckenfeldt (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)