Det offentliga ideella belöningssystemet

Motion 2005/06:K259 av Chatrine Pålsson (kd)

av Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet.

Motivering

Riksdagen har sedan mitten av 1980-talet återkommande avslagit motioner med yrkanden om ett reformerat offentligt belöningssystem. Det har ansetts att motiven för 1975 års principiella avskaffande av ordensväsendet, såvitt gällde utmärkelser till svenska medborgare, alltjämt ägt viss bärkraft. En majoritet av riksdagens ledamöter har hittills menat att en översyn av det offentliga belöningssystemet bör avvaktas intill dess det tydligare visats att ett mer utvecklat belöningssystem skulle kunna fylla sin uppgift.

Staten har ett behov att belöna engagerade samhällsinsatser. I dagsläget delar statschefen och regeringen ut medaljer. Utöver det delar regeringen ut professors titel. Detta är otillräckligt sett ur ett internationellt perspektiv, där även t.ex. statliga förtjänstordnar ingår. Sverige framstår internationellt sett som avvikande, när man som ett av få länder inte tillåter det egna landets medborgare den egna statens ordnar.

Sedan det offentliga belöningsväsendets förenkling 1975 har de ideella belöningarna fått ge vika för mer pekuniära belöningar i form av avgångsvederlag, s.k. fallskärmsavtal. Att det nuvarande systemet är otillräckligt även i Sverige påvisas av den ökande rapporteringen i medierna då lika förmånliga som orimliga avtal avslöjas.

Runt om i världen är en orden ett tecken på uppskattning från staten. Det är en ideell belöning eftersom man lånar ordenstecknen på livstid. Det är ett billigt och bra sätt att belöna sina medborgare på som även vi här i Sverige bör återinföra. Men framför allt är jag oroad av en utveckling där snöd ekonomisk vinning verkar vara den enda belöningen för ett engagemang i samhället, oavsett om det är inom privat eller offentlig sektor.

Riksdagens ledamöter har ett ansvar för att på alla sätt motverka en samhällsutveckling där var och en tänker på sig själv, eftersom det strider mot den gemenskapstanke som borde vara bärande för en stat. Att regeringen tar ansvar för att reformera det offentliga ideella belöningssystemet visar för medborgarna att det finns andra världen än de rent materiella. Nämligen en ideell klapp på axeln.

Stockholm den 22 september 2005

Chatrine Pålsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)