Det kommunala skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD)

av Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner som får mer än 10 procent av sina intäkter via det kommunala skatteutjämningssystemet ska anpassa kommunalskatten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner som får mer än 10 procent av sina intäkter via det kommunala skatteutjämningssystemet inte får ge mer än lagstadgad miniminivå till de boende i kommunen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En av grundpelarna i den parlamentariska demokratin är ansvarsutkrävande genom fria val. De beslut kommunpolitikerna fattar ska påverka den egna kommunen och dess invånare. I efterföljande val har invånarna möjlighet att utkräva ansvar alternativt visa sitt stöd.

Skatteutjämningssystemet sätter till viss del denna viktiga princip ur spel. Kommuner som under lång tid fattat dåliga beslut premieras genom att skatteutjämningssystemet revideras för att täcka upp för dessa brister. Kommuner som får mer än 20 % av sin budget från andra kommuners skattebetalare kan p.g.a. detta ha kommunala skattesatser som ligger 34 procentenheter under vad andra kommuner tvingas till. Ett exempel är Malmö stad som är den största mottagaren av utjämningsstödet. Av kommunens intäkter är endast 55 procent finansierat av stadens skattebetalare; resten är stadsbidrag, utjämningsstöd, markförsäljningar och inte minst ränteläget. Sverigedemokraterna anser att man som politiker aktivt måste arbeta för att minska beroendet av utjämningsmedel. Politiker bör avstå från att agera som man gjort i Malmö, där man bygger upp staden med hjälp av bidrag och ökad skuldsättning. Centrala påtryckningsmedel måste till för att detta ska ske. De kommuner som via det kommunala skatteutjämningssystemet får mer än 10 % av kommunens intäkter ska endast få erbjuda sina kommuninvånare miniminivå av ersättningar och bidrag. De kommuner som via det kommunala skatteutjämningssystemet får mer än 10 % av kommunens intäkter bör åläggas att anpassa kommunalskatten så att behovet av utjämningsstöd minskas till max 10 %. Men maximalt till ett tak på 36 % för den totala skattesatsen.

På så sätt ökar vi incitamenten att hushålla med skattemedel samtidigt som incitamentet till ansvarsutkrävande ökar.

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)