Den svenska spånskive- och träfiberindustrin

Motion 2000/01:N273 av Lennart Beijer m.fl. (v)

av Lennart Beijer m.fl. (v)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om möjligheterna att expandera den träbaserade skivindustrin.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att svensk skivindustri måste tillförsäkras sin träråvara till ett
sådant pris att konkurrensneutralitet uppnås med samma industri i de
nordiska länderna.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att öka efterfrågan på avverkningsavfall (Grot) i våra skogar.
Motivering
Konsumtionen av träbaserade skivmaterial ökar kraftigt i Europa.
Ökningen märks tydligt också i Sverige. Under 1999 ökade användningen
av spånskivor i Sverige med 30 000 m3 och träfiberskivor inklusive
Medium Density Fibreboard (MDF) med 13 000 m3. Detta motsvarar
tillsammans en ökning med 4,5 procent.
Den ökande användningen av skivmaterial fortsätter under innevarande år i
ungefär samma takt. Samtidigt måste man konstatera att en allt större del av
konsumtionen är importerade skivor. Importen av de aktuella skivslagen
ökade mellan 1998 och 1999 med 8 procent och utgjorde 1999 dryga 40
procent av konsumtionen.
För att den svenska industrin skall kunna täcka en större del av den
inhemska konsumtionen av träskivor och samtidigt tillgodose möbel- och
snickeriindustrin med lämpliga skivprodukter för deras produktion krävs det
en ökad produktionsvolym. Det är aktuellt att bygga en eller två nya
spånskivefabriker och att bygga ut MDF-produktionen, alternativt ytterligare
en ny MDF-fabrik.
Besluten av sådana nyinvesteringar stoppas emellertid upp på grund av att
skivindustrin inte kan tillförsäkras konkurrensneutral träråvara. Skivindustrins
användning av miljövänlig råvara borde rimligtvis premieras. I stället hamnar
industrin i en ohållbar situation visavi värmeverken, vars betalningsförmåga
ökar i takt med miljömotiverade oljeprishöjningar. Det är angeläget att
regeringen snarast möjligt finner lösningar av den situation som uppstått och
som medfört att den svenska industrins träråvarukostnader är väsentligt högre
än för motsvarande industri i våra nordiska grannländer. Detta ska ges
regeringen till känna.
Det är i sammanhanget mycket angeläget att öka uttaget av grenar och
toppar efter slutavverkningar och gallringar i skogen. I dagsläget är denna
verksamhet inte lönsam för varken skogsägaren, flisföretaget eller
värmeverket. Grundproblemet är sannolikt att värmeverken föredrar
användning av den s k industrispånen - sågspån och kutterspån. Det är därför
av intresse, både för skivindustrin och den enskilde skogsägaren och
flisningsföretagen, att värmeverkens intresse för Grot ökar. Naturligtvis måste
askan återföras till naturen för att sluta kretsloppet. Detta ska ges regeringen
till känna.
Dessa båda frågor - den träfiberbaserade skivindustrins legitima intresse
av konkurrensneutralitet vad gäller råvarukostnaderna och ett bättre
tillvaratagande av avverkningsresterna - löses med fördel med samma åtgärd.

Stockholm den 2 oktober 2000
Lennart Beijer (v)
Gunilla Wahlén (v)
Lennart Värmby (v)
Lennart Gustavsson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)