Dela upp Trafikverket i ett vägverk och ett banverk

Motion 2020/21:2215 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en delning av Trafikverket till ett vägverk och ett banverk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fram till april 2010 var ordningen sådan att ansvaret för vägnätet var underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Eftersom tio år nu gått borde man granska om denna lösning har varit optimal för verksamheten och om skattebetalarna får ut mest väg och järnväg för pengarna eller om sammanslagningen lett till försämringar och/eller fördyringar. En sak kan konstateras, och det är att antalet anställda på Trafikverket ökat drastiskt sedan Trafikverkets bildande. Enligt Trafikverkets årsredovisning var det totala antalet anställda 6 806 år 2010, men 2019 hade det totala antalet anställda ökat till 9 403. Detta är en ökning med drygt 38%. Ytterligare ett problem med sammanslagningen som kan konstateras är att det är svårare att få erforderlig kompetens för flera tjänster då Trafikverket inte längre bedriver underhåll och investeringar/reinvesteringar i egen regi, som när Banverket produktion och Vägverket produktion fanns. Då fanns det karriärvägar inom respektive verk och kompetensen och kännedomen om anläggningen stannade på ett naturligt sätt kvar inom verken.

  En utredning bör därför tillsättas huruvida man skall återgå till den tidigare ordningen genom att dela upp Trafikverket i ett Vägverk med ansvar för vägnätet och ett Banverk med ansvar för järnvägsnätet, eller om verksamheten även framgent skall vara sammanslagen i ett Trafikverk.

Patrik Jönsson (SD)

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Monika Lövgren (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)