Cykelstrada mellan Täby och Stockholm

Motion 2015/16:942 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera frågan vad gäller att anlägga en cykelstrada från Täby till Stockholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Täby och Danderyds kommuner vill i en framtid bygga en av Europas attraktivaste cykeltrafikleder i form av en cykelstrada: snabbcykelväg för arbetspendling från Arninge till Stockholm city. Snabbcykelvägen är främst till för arbetspendling. Det blir en helt ny standard som överträffar den överenskomna normen för de framtida regionala cykelstråken i länet.

Cykling som ett alternativ till bilen har ökat kraftigt under senare tid. Satsningen på en snabbcykelväg är ett unikt förslag som är bra för miljön och folkhälsan. Under kommande år kommer Täby kommun även att utveckla de lokala cykelvägarna så att de i en framtid ansluter till den kommande cykelstradan. Stadsbyggnadsnämnden i Täby och Tekniska nämnden i Danderyd har givit uppdraget att tillsammans med Trafikverket utreda möjligheten för en cykelstrada. Målsättningen är att snabbt och säkert kunna cykla från Arninge, Täby centrum och Mörby centrum till och från Stockholm. Tillsammans med övriga cykelvägar från nordostsektorn kan arbetspendling med cykel öka från dagens cirka 4 000 till mellan 10 000 och 15 000 personer per dag inom en 10–15-årsperiod. Den nya cykelstradan ska vara framkomlig i alla väderlekar. Den ska särskiljas från vanliga cykelvägar genom en tydlig skyltning och med rosafärgad beläggning.

Förväntad restid mellan Stockholm och Täby beräknas till under 30 minuter. För att öka attraktiviteten för cykling till och från arbetet krävs det förbättrad framkomlighet som möjliggör snabb cykling på breda och säkra cykelvägar. Arbetspendlande cyklister cyklar snabbare och bör skiljas från vanlig vardagscykling som ofta rör sig om kortare sträckor med fler stopp och i lägre tempo. Trängseln på E18 har ökat och behovet av kompletterande färdmedel blir allt mer angeläget. Samtidigt pågår det ett projekt hos Trafikverket som fokuserar på cykelpendling men det saknas medel i planen för sträckan Täby till Danderyd.  Det är ytterst viktigt att regeringen prioriterar frågan i kommande satsningar; exempelvis bör det belysas i den cykelstrategi regeringen har aviserat. En målmedveten satsning på cykelpendling har stor potential att avlasta E18 vilket förbättrar möjligheten att uppnå länsstyrelsens tuffa miljömål till år 2020.

Erik Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)