Bygg mer på gamla detaljplaner

Motion 2020/21:573 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)

av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Boverket bör utreda hur plan- och bygglagen kan ändras så att äldre detaljplaner ges en förändrad juridisk status på så sätt att större möjligheter till avvikelser kan medges och att frågor om omgivningspåverkan och synpunkter från berörda fastighetsägare kan hanteras i ett utökat bygglovsförfarande i syfte att förenkla och möjliggöra för mer byggnation, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige behöver förenkla hanteringen av gamla detaljplaner så att outnyttjade bygg­möjligheter tillvaratas. Äldre stads- och byggnadsplaner gäller idag som detaljplaner. Många av dessa äldre planer formades av ett samhälle med en helt annan syn på vad som är lämpligt samhällsbyggande. Inskränkningar i byggrätter ligger ofta kvar trots att dessa i dagens samhälle ofta anses helt irrelevanta och t.o.m. omöjliggör lämplig byggnation. Då antalet gamla inaktuella detaljplaner är stort och kommunernas resurser för ändring och upphävande av gamla detaljplaner är mycket begränsade bör möjligheten till större avvikelser medges om man samtidigt inför ett utökat bygglovsförfarande i dessa fall. Rättigheter för berörda kan då tillvaratas samtidigt som lämplig byggnation kan släppas fram. I dagsläget bromsas lämplig byggnation då det ej finns lagutrymme att medge avvikelser från ibland över 50-åriga planbestämmelser som fortfarande gäller fullt ut. Kommunernas svårigheter att uppdatera äldre planer har flera orsaker, både tidsbrist och ekonomiska orsaker. Planarbete tar oftast lång tid och är förenat med stora kostnader. Det är även en fråga om brist på personella resurser. Den plankompetens som finns tillgänglig används till nya detaljplaner som genererar nya byggrätter vilket är viktigt för kommunens och samhällets utveckling. Vi behöver bygga nytt men även tillvarata


möjligheter till förtätning och utbyggnadsönskemål från redan bebyggda fastigheter. Därför bör Boverket ges ett uppdrag att utreda dessa möjligheter till ökat byggande.

 

 

Peter Helander (C)

Per Schöldberg (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)