Botniabanans koppling till det nationella järnvägsnätet

Motion 2012/13:T381 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att åtgärda de kvarstående flaskhalsarna på Ådalsbanan och Ostkustbanan.

Motivering

Näringslivets behov av snabba och effektiva gods- och persontransporter har ökat snabbt under senare år. Både av miljö- och av trafiksäkerhetsskäl är det ytterst angeläget att en så stor andel som möjligt av godstrafiken går på järnväg och inte läggs på lastbil. Det är därför nödvändigt att höja kapaciteten på järnvägarna. Det är också viktigt för att underlätta arbetspendlingen.

Att Botniabanan nu har byggts är oerhört positivt, men för att den fulla nyttan av den investeringen ska kunna utnyttjas behöver den kompletteras med ytterligare åtgärder på Ådalsbanan och Ostkustbanan.

Ådalsbanan på sträckan mellan Härnösand och Sundsvall är i dag mycket krokig och i stort behov av ombyggnad för att på ett rationellt sätt knyta ihop Botniabanan med Ostkustbanan.

För att få en fungerande trafiksituation i Sundsvall är det angeläget att järnvägen genom centrala Sundsvall sänks så att annan trafik kan passera över järnvägen.

Ostkustbanan är redan i dag överbelastad. Den svagaste länken är sträckan mellan Sundsvall och Hudiksvall som håller en mycket låg standard. För att uppnå tillräcklig kapacitet bör därför dubbelspår byggas mellan Hudiksvall och Sundsvall.

Det är först om också dessa investeringar genomförs som vi får ut den fulla nyttan av den stora investering som gjorts i Botniabanan. Botniabanan behöver en bättre koppling till det nationella järnvägsnätet.

Stockholm den 13 september 2012

Susanne Eberstein (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)