Betrakta Anfal i irakiska Kurdistan som folkmord

Motion 2012/13:U253 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uttryckligen uttala att Anfalkampanjen i irakiska Kurdistan var ett folkmord.

Motivering

Det kurdiska folket i irakiska Kurdistan har varit förtryckt av alla irakiska regeringar sedan det nuvarande Iraks tillkomst 1924. Det i särklass grymmaste som kurderna i Irak utsatts för var Anfalattackerna.

Anfal är ett arabiskt ord som betyder krigsbyte. Saddam Husseins folkmordskampanj 1988 mot kurderna i vissa utpekade områden på gränsen till Iran, som den irakiska militärregimen kontrollerade, fick namnet Anfal. Syftet var att förinta så många kurder som möjligt i dessa områden, förstöra byar och bosättningar, döda eller deportera dess invånare och ta allt som krigsbyte.

Under Anfal förstördes, enligt samstämmiga uppgifter, uppemot 4 000 byar och cirka 182 000 kurder fick sätta livet till. I Anfalattackerna använde den irakiska regimen sig av alla tillgängliga medel: fördrivningar, deporteringar, dödande, artilleribombningar, kemiska bombningar med mera. De kemiska bombningarna mot staden Halabja var en av de grymmaste brottsliga handlingarna under Anfal.

FN-konventionen om folkmord

FN-konventionen från 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, som Sverige ratificerade 1952, ger i artikel II en definition av folkmord. I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom nedan, nämligen

  • att döda medlemmar av gruppen

  • att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada

  • att uppsåtligen påtvinga gruppen svår kroppslig eller själslig skada

  • att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen

  • att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Att det handlade om folkmord har också fastslagits i irakisk nationell domstol vid domen mot ”Kemiske Ali”, som var en av de huvudansvariga för de grymheter som Saddam Husseins regim begick mot kurderna.

Att erkänna Anfal som folkmord

Vi menar att den irakiska domstolens slutsats att Anfalkampanjen var ett folkmord är korrekt. För oss ter det sig solklart att den irakiska regimens Anfalkampanj uppfyller kriterierna på folkmord. Röster hörs dock från många håll att det utöver en nationell dom också behövs ett internationellt erkännande av folkmordet.

Ett erkännande av Anfal som folkmord skulle fylla flera syften:

  • Det ger offrens anhöriga ett erkännande och tröst.

  • Det hedrar alla som fick sätta livet till under Anfal.

  • Det skickar en stark signal till olika länders ledare att ansvar kommer att utkrävas om de gör sig skyldiga till liknande handlingar; och därmed har det en förebyggande effekt.

Vi menar därför att det är av betydelse att den svenska riksdagen beslutar att uttryckligen uttala att Anfalkampanjen i irakiska Kurdistan var ett folkmord.

Stockholm den 3 oktober 2012

Annika Lillemets (MP)

Jabar Amin (MP)

Valter Mutt (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Lotta Hedström (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)