Avskaffa EBO

Motion 2021/22:1504 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa EBO och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EBO-lagen, eller lagen som ger asylsökande rätt att välja eget boende, trädde i kraft 1994. Tanken var att det skulle vara en frihetsreform för de som söker asyl, samtidigt som den skulle minska trycket på staten att tillhandhålla bostäder. I stället har lagen lett till trångboddhet och segregation, samt att ansvaret för situationen har överförts från staten till kommunerna. För kommuner med ett stort antal asylinvandrare har bördan blivit övermäktig.

Sedan januari 2020 gäller nya regler för asylsökande som väljer eget boende, vilket innebär att den som flyttar till ett utsatt område blir utan dagersättning. De nya reglerna har inte lett till önskat resultat. Asylsökande fortsätter att flytta till eget boende i områden med grava socioekonomiska problem och bristande integration. Myndigheternas bristande hantering av folkbokföringen gör dessutom att det är lätt att skriva sig på en adress i område som inte betraktas som utsatt, men faktiskt bo någon annanstans.

Incitamentet att lämna Migrationsverkets boenden är starkt, och när asylsökande får erbjudande om en adress att folkbokföra sig på, samt ett svart jobb, tar man det trots förlusten av dagersättningen.

Möjligheten för asylsökande att välja eget boende, i kombination med den rådande bostadsbristen, göder den organiserade brottsligheten. På vissa ställen har det skapats en ny sorts hyresmarknad där den organiserade brottsligheten köper upp fastigheter, bygger om dessa till lägenheter och hyr ut till bland annat EBO-asylsökande och illegala invandrare. EBO-systemet har kommit att understödja den svarta ekonomin. 

Under pandemitiden med stängda gränser och få fungerande flygförbindelser har asylinvandringen till Sverige inte varit lika hög som tidigare, något som skulle kunnat ge utrymme för integration av de som redan finns i landet. Men det nuvarande systemet motverkar systematiskt denna integration.

Sverige ska ha under överskådlig tid ha en mycket restriktiv asylinvandring. Innan adekvat lagstiftning är på plats, och antalet asylinvandrare kunnat begränsas, måste möjligheten för asylsökande att välja eget boende stoppas. Boende på Migrationsverkets mottagningar, obligatoriska studier i svenska språket och upplysning om skyldigheterna man har i landet skulle underlätta inträdet i det svenska samhället.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)