Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Avregleringen av elmarknaden

Motion 1996/97:N417 av Erling Bager (fp)

av Erling Bager (fp)
Riksdagen har beslutat om nya lagar på elområdet. Dessa
trädde i kraft den 1 januari 1996. Den nya lagstiftningen
innebär bland annat att ett företag sköter elnätet, medan olika
företag kan sälja elström. Tidigare leveransavtal har ersatts
med nya allmänna avtalsvillkor för nätverksamhet och
elhandel, Nät 95 respektive El 95. Båda avtalen finns i två
olika utföranden, ett för privatpersoner och ett för företagare.
Många hushåll i landet såg fram mot att elmarknaden avreglerades och att
man därigenom fritt skulle kunna välja vilket företag som skulle leverera el
till det egna hushållet. Stora förhoppningar har funnits att den uppkomna
konkurrensen skulle innebära sänkta elkostnader. Inom Göteborgs kommun
finns hittills två elleverantörer, Göteborgs Energi AB som levererar
huvuddelen av ström och Hem El tidigare Yngeredsfors AB, som försörjer
vissa delar av sydvästra Göteborg.
Hem El  har genom att sätta en rekordhög fast distributionsavgift på el i
princip kringgått konkurrensvillkoren. Denna fasta distributionsavgift måste
hushållen fortsätta att betala till Hem El, även om de byter till annan elleve-
rantör.
På så sätt kompenserar sig Hem El  för eventuella förluster, och sätter den
fria konkurrensen ur spel.
Några exempel. Göteborgs Energi har en fast distributionsavgift på 798 kr
för hushåll med 16, 20 eller 25 amperes mätarsäkring. Motsvarande fasta
distributionsavgift för Hem El  är 1 817 kr för 16 ampere, 2 379 kr för 20
ampere och 3 469 kr för 25 amperes mätarsäkring.
Den del av avgiften som kan bytas bort genom att man byter elleverantör
är själva förbrukningsavgiften. Denna är för närvarande för Göteborgs
Energi 51,4 öre per kWh och för Hem El  60 öre per kWh.
Vid byte av Hem El  som elleverantör tillkommer dock först en avgift på
ca 5 000-6 000 kr för byte av mätarutrustning, i gengäld bortfaller en
abonnemangsavgift på 300 kr årligen. Det bör prövas om vi liksom man gjort
i Norge kan frångå kravet på timmätning och därigenom få billigare mätning
för hushållen.
Som framgår av ovan kan eldistributören och elleverantören, förutsatt att
de är samma bolag, gå skadeslösa ur konkurrenssituationen genom att ta ut
eventuella förluster från elförsäljning på distributionsavgiften. Detta
tillväga-
gångssätt med oskäligt höga fasta elavgifter ger också självklart inlåsnings-
effekt för de berörda hushåll som vill byta elbolag.
På elmarknaden i övriga landet har rapporterats om liknande tillämpning
från elföretag. Den speciella myndighet som har satts att övervaka elpriserna,
Nätmyndigheten vid NUTEK, har fått motta en mängd anmälningar.
Uttaget av höga distributionsavgifter från vissa elföretags sida kan inte
anses vara i linje med riksdagens intentioner med reformen om avregleringen
av elmarknaden. Denna tillämpning av reformen har skapat utrymme för
godtycke vid prissättningen inom de många små kvarstående monopolen på
distributionsområdet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om elbolagens höga distributionsavgifter och behovet av billigare
mätutrustning för hushållen efter norsk modell.

Stockholm den 7 oktober 1996
Erling Bager (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)