Åtgärder mot användning av freoner

Motion 1986/87:Jo730 Kjell Nordström m. fl. (s)

Kjell Nordström m. fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87: Jo730

Kjell Nordström m. fl. (s)

Åtgärder mot användning av freoner

Freoner används inom en rad olika områden i samhället. De används i
skumplast för isoleringsändamål, för möbler och förpackningar. De används
också som kylmedium i bl. a. kylskåp, frysboxar och värmepumpar samt som
avfettningsmedel och liknande.

1979 förbjöds i vårt land användningen av freoner som drivgas i sprayförpackningar.
Freonförbrukningen sjönk kraftigt, men har på senare år ökat i
annan användning och är nu högre än den var före förbudet.

Totala förbrukningen i världen har beräknats till ca 950 000 ton/år. Av
dessa svarar Sverige för ca 5 000 ton, en förbrukning som beräknas öka till
7 000 ton/år 1994 om inga åtgärder vidtas för att minska användningen. 50 %
av den svenska förbrukningen går till plasttillverkningen och ca 25 %
används som kylmedium. 50 % av den förbrukade mängden freon släpps
direkt ut till atmosfären.

I Skaraborgs län finns flera stora tillverkare av skumplast, huvudsakligen
för isoleringsändamål. Samtliga använder freoner i tillverkningen. En av
dessa tillverkare förbrukar även freoner som köldmedium. Sammanlagda
sökta/tillståndsgivna förbrukningen av freon vid de fem största förbrukarna i
länet är 1 200-1 300 ton/år vid maximal produktion. Eftersom totala
freonförbrukningen i landet enligt naturvårdsverket är ca 5 000 ton/år skulle
således Skaraborgs län svara för mer än en femtedel av denna. De direkta
freonutsläppen från de fem största förbrukarna i länet beräknas med
nuvarande produktion till 250—300 ton/år.

Så gott som all producerad freon kommer förr eller senare ut i atmosfären
och kan där bidra till att förstöra det ozonlager i stratosfären, som skyddar
jorden mot den skadliga ultravioletta strålningen från solen. Det är därför
mycket angeläget att samhället ställer klara och entydiga krav på hur
freonanvändningen skall minskas och på sikt helt försvinna. En övergång till
skumplasttillverkning utan användning av freon är möjlig, även om den
förmodligen blir något dyrare och i varje fall inledningsvis med något lägre
kvalitet. Som köldmedium finns ersättning för freon. Företagen bör givetvis
ges en rimlig tid för omställningen till annat material.

Genom en kombination av åtgärder med stöd av lagen om kemiska
produkter och ekonomisk styrning bör det vara möjligt att snabbt minska
användningen av freoner.

En ekonomisk styrning kan avse såväl ett avgiftssystem som stöd (via
bränslemiljöfonden enligt årets budgetproposition) till utprovning av ny
miljöskyddsteknik. Sådant stöd bör givetvis kunna utgå inte bara till nya

Mot. 1986/87
Jo730

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om åtgärder mot användningen av freoner.

Stockholm den 23 januari 1987
Kjell Nordström (s)

Sven-Gösta Signell (s) Birgitta Johansson (s)

Anders Nilsson (s)

reningstekniker utan även till utprovning av osäkert ersättningsmaterial och
alternativa produktionstekniker.

10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.