Återvändandearbetet vid avslagsbeslut

Motion 2021/22:2088 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera återvändandearbetet när det gäller de utlänningar som har ett lagakraftvunnet avslagsbeslut på sin ansökan om asyl genom bättre användning av Sveriges diplomatiska relationer med de aktuella hemländerna, bl.a. genom skärpta krav för biståndsutbetalningar, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har och ska ha en rättssäker och ordnad asyl- och migrationsprocess. En reglerad asylinvandring är en förutsättning för en välfärdsstat som Sverige. Alla tankar om fri invandring måste å det starkaste avfärdas – våra välfärdssystem skulle helt enkelt inte klara trycket av alltför stor invandring och än mindre en oreglerad sådan.

Endast den som har skyddsbehov som möter utlänningslagens krav ges rätt till asyl i Sverige. Den som fått ett ja på sin ansökan om asyl måste snabbt ges förutsättningar att integreras i det svenska samhället, med krav på kunskaper i det svenska språket och ett arbete att gå till som grund för att lyckas.

Den som fått ett avslagsbeslut som vunnit laga kraft har inte rätt att stanna kvar i Sverige. Tyvärr ser vi dock hur allt fler uppehåller sig i Sverige illegalt även efter ett utvisningsbeslut. Antalet papperslösa väntas öka kraftigt de kommande åren. De skuggsamhällen som därmed kan förväntas växa fram i ökad takt är oerhört problematiska, både för den enskilde utlänningen som riskerar att utnyttjas i sin utsatta situation och för samhället i stort med ökande segregationsproblem, brottslighet och kostnadsökningar till följd. Ett nej måste vara ett nej – inte ett nja.

Sverige måste intensifiera återvändandearbetet. En inte alltför ovanlig orsak till att ett återvändande inte kan verkställas är därför att både den enskilde utlänningen och hemlandet är ointresserade av att medverka till utlämnandet. De diplomatiska kontakterna med aktuella länder måste skärpas och förbättras. Sverige är ett stort biståndsgivarland och därmed innehavare av möjligheter till ordentliga påtryckningsmedel i förhandlingar om utlämningsavtal. De biståndsmottagarländer som är ointresserade av att ta emot de egna medborgarna ska veta att Sverige är berett att dra in biståndet. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)