Återinförande av arvsskatt

Motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra arvsskatten, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt.

Motivering

Det ter sig svårförståeligt att Sverige – jämte Italien och Österrike – är det enda EU-land som helt saknar arvsskatt. Här handlar det ju om en skatt som är svår att skatteplanera bort och som därför bibehållits av det stora flertalet OECD-länder. Argumentet att arvsskatt komplicerar generationsskiften i familjeföretag är knappast heller särskilt vägande, då det givetvis går att införa undantagsbestämmelser avseende näringstillgångar. I USA, med sitt goda företagsklimat, är arvsskatten hela 40 procent för bröstarvingar, och där finns också en intressant lagstiftning som gör det skattemässigt gynnsamt att testamentera familjeföretag till de anställda, något som anses ha bidragit till den höga andelen löntagarägande i amerikanska företag.

Ett återinförande av arvsskatt bör eventuellt kompletteras med ett återinförande av gåvoskatt, om detta krävs för att motverka stora förmögenhetsöverföringar inom en familj i skatteplaneringssyfte.

Vi lever alltjämt med sviterna av den globala finanskrisen och en eurokris vars yttersta konsekvenser är svåra att förutse. Höjer vi blicken mot det medellånga perspektivet tornar stora pensionsavgångar upp sig liksom nödvändigheten av massiva infrastrukturinvesteringar för att förverkliga ett fossilfritt Sverige. Att den svenska staten – till skillnad från nästan alla andra jämförbara länder – i detta läge frivilligt avstår från de inkomster som en arvsskatt ger, ter sig säreget. Vi anmodar regeringen att skyndsamt för riksdagen presentera ett lagförslag om återinförande av arvsskatt, eventuellt kompletterad med återinförd gåvoskatt.

Stockholm den 5 oktober 2011

Valter Mutt (MP)

Annika Lillemets (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)