Ändring i vapenlagen gällande pepparsprej

Motion 2020/21:195 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra vapenlagen (1996:67) i enlighet med motionens intention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag jämställs pepparspray med skjutvapen i vapenlagen. Det finns teoretiskt en möjlig­het att få vapentillstånd för pepparspray men reglerna är så pass restriktiva att det i prak­tiken aldrig sker. Flera partier har tidigare framfört krav på slopat krav på vapen­licens för just pepparspray, bland annat Liberalerna och Moderaternas kvinnoförbund. Hittills så har dock inga sådana krav hörsammats. Som skäl till detta så har t.ex. risken för missbruk uppmärksammats. Jag menar dock att det finns sätt att minimera risken för missbruk.

Förutom utbildningskrav och certifiering för att få införskaffa pepparspray så kan man också göra respektive vapen spårbart i kombination med ett maxuttag per år samt ett pantsystem. Det finns redan idag lösningar där märkningen av pepparspray görs med ett syntetiskt framställt DNA i själva sprayen. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan sprayen sen spåras. Något som även torde underlätta i en brottsutredning.

Idag kontrolleras registret med vapenlicenser gentemot brottsregistret varje dygn. Detta ger polisen möjlighet att snabbt återkalla en vapenlicens om det anses vara nödvändigt. Så även en licens på pepparspray.

Givet införandet av ett utbildningskrav med certifiering, registrering av köp/uttag, möjligheten till spårning, ett maximalt uttag per år följt av ett pantsystem eller liknande där en ny spray kan erhållas först när den tidigare och möjligen använda sprayen åter­lämnas borde möjligheten till missbruk minimeras, vilket då bör ställas i relation till möjligheten att försvara sig i händelse av exempelvis ett våldtäktsförsök eller en


misshandel där en pepparspray kan verka som en avledningsmanöver och försvar för att kunna fly platsen och sätta sig i säkerhet.

Michael Rubbestad (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-18 Granskad: 2020-09-18 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)