Älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk

Motion 2006/07:K203 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att älvdalskan erkänns som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag.

Motivering

I februari i år uppvaktade representanter för Ulum Dalska och Älvdalens kommun företrädare för den då sittande regeringen och framförde att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag. Enligt representanterna uppfyller älvdalskan de kriterier som specificeras i fördraget, som för övrigt skrivits under av Sverige.

Älvdalskan skiljer sig avsevärt från rikssvenskan, är dessutom ett gammalt språk som talas i ett avgränsat territorium. Bland en stor del av befolkningen i Älvdalen finns det ett starkt intresse för att de kommande generationerna ska få lära sig älvdalska.

Trots att älvdalskan befinner sig i ett hotat läge var inte regeringen beredd att pröva möjligheterna att älvdalskan erkänns som språk enligt Europarådets fördrag. Enligt uppgifter har Europarådets expertkommitté direkt uppmanat de svenska myndigheterna att undersöka möjligheterna för älvdalskan att omfattas av Europarådets fördrag.

Jag anser att regeringen bör utreda möjligheterna till att älvdalskan erkänns som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag. Det bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2006

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)