Lantbrukets produktionsskatter

Motion 2021/22:2838 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att presumtiva produktionsskatter som föreslås för svenskt lantbruk måste föregås av samhällsekonomiska analyser som även beaktar frågor som rör livsmedelsförsörjning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Coronapandemin och effekterna av de senaste årens väderförhållanden visar på svårigheterna med att driva lantbruk och hur det påverkar dess lönsamhet. Men det har också visat på den sårbarhet som uppstår i konsumentleden samt lantbrukets stora betydelse för vårt lands livsmedelsförsörjning och samhällsekonomi. Därför måste vi alltid agera för att svenska lantbrukare inte förfördelas i jämförelse med näringen i övriga EU. De dyrare produktionsförhållanden som råder för svenska lantbrukare måste utjämnas på sikt och lantbrukarnas konkurrenskraft gentemot deras europeiska kollegor stärkas. De ständiga förslagen om nya produktionsskatter som skulle ytterligare fördyra svensk livsmedelsproduktion är ett gissel. I synnerhet som de oftast presenteras utan att deras konsekvenser för lantbrukets lönsamhet, internationella konkurrenskraft, be­tydelse för svensk livsmedelsförsörjning samt konsekvenser för klimat och miljö har beaktats. Förutsättningarna för nya pålagor av svensk livsmedelsproduktion kräver tvärtom en vidare utvecklad helhetssyn.

Sverige har av tradition varit ett land som i princip varit självförsörjande på jordbruksprodukter, men idag beräknas livsmedelsförsörjningen till cirka 50 procent. Detta är mycket oroväckande. Kopplat till den dåliga lönsamheten för jordbruks­företagare riskerar även utvecklingen att vara fortsatt negativ om ytterligare nationella pålagor åläggs våra lantbrukare. Klimathot, kompetensbrist, en växande befolkning samt den pågående inflyttningen till storstäder försvårar också situationen. Men i händelse av nöd måste Sverige kunna försörja sin egen befolkning med livsmedel. Att det finns beredskap för detta är fundamentalt. Det innebär att vi också måste väga in andra faktorer såsom hur tillgången på olika insatsvaror ser ut, det vill säga tillgången på gödsel, bränsle, bekämpningsmedel, reservdelar till lantbruksmaskiner med mera.

Med hänvisning till ovanstående är det viktigt för politiken att ta till sig att när produktionsskatter föreslås åläggas svenska lantbrukare måste det åtföljas av en sam­hällsekonomisk analys som också redovisar konsekvenser för lönsamhet, miljö och livsmedelsförsörjning. Sett till utvecklingen under de senaste åren är denna helhetssyn utomordentligt viktig. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)