Översyn av tillsatser i mat

Motion 2021/22:24 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)

av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda effekterna av tillsatser i livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillsatser förekommer i dag i en mängd olika livsmedel. Vissa tillsatser kan kanske vara harmlösa åtminstone var för sig, medan andra troligen förtjänar en ökad tillsyn för att tillse att konsumenterna inte löper onödiga risker. Särskilt bör den eventuella risken för de effekter tillsatserna tillsammans kan leda till utredas.

Det bör även ske en ordentlig översyn av vilka risker enskilda tillsatser som till exempel smakförstärkare eller olika typer av sötningsmedel medför. I dag krävs det att forskningen är överens för att EU ska stoppa en tillsats. Vi menar istället att försiktig­hetsprincipen bör råda och att tillsatser inte bör godkännas i Sverige innan det är utrett att de inte var för sig eller tillsammans är farliga för oss.

Många tillsatser godkändes för 2030 år sedan och ingen omprövning har sedan dess skett, trots ändrade konsumtionsmönster och nya rön om hälsoeffekter.

För att garantera ett så gott resultat som möjligt bör fokus ligga på riskvärdering utifrån de instanser som inkommer med riskbedömningar med rimliga utgångspunkter, och utan hänsyn tagen till vad EU rekommenderar eller kräver. Regeringen bör därför, på ett övergripande och seriöst sätt, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination eller enskilt – i livsmedel samt utifrån resul­tatet skyndsamt föreslå riksdagen lämpliga åtgärder.

 

 

Johnny Skalin (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-21 Granskad: 2021-09-21 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)