Bättre villkor för mikrobryggerier

Motion 2021/22:2165 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras för att särskilja skattesatserna mellan mikrobryggerier och storskaligt producerat öl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste åren har utvecklingen av mindre lokala bryggerier präglats av en stark tillväxt. År 2010 fanns det 42 bryggerier i Sverige. 2018 fanns det närmare 400 stycken. Av dessa är den absoluta merparten mycket små bryggerier som bedrivs utan ett tydligt vinstsyfte. I Värmland har antalet mikrobryggerier under samma period ökat från 0 till 14. Bryggeribranschen är, sett till antalet företag, en av de snabbast växande branscherna i Sverige.

Till skillnad från de allra flesta andra länder inom EU har Sverige valt att inte sär­skilja skattesatserna för mikrobryggt öl och storskaligt producerat öl. Trots att detta är fullt möjligt. Enligt artikel 4 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker får ett land sänka punktskatterna på alkohol på mikrobryggt öl. Intentionen med denna möjlig­het att särskilja skattesatserna för mikrobryggerierna är att det ska gynna inhemska och hantverksmässigt framställda produkter.

Det är därför angeläget att svenska mikrobryggerier får samma möjligheter som bryggerier i de flesta andra länder inom EU för att långsiktigt kunna klara sin lön­samhet. Kostnaden för att tillämpa det ovan nämnda rådsdirektivet bedöms enligt mikrobryggeriernas branschförening inte överstiga 60 miljoner. Samtidigt skulle det gynna småföretagande och utvecklingen i landsbygdsdelar av Sverige samt understödja mål i livsmedelsstrategin.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)