Sveriges lantbruk är samhällsviktig verksamhet

Motion 2021/22:1742 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra beteckningen för lantbruket från miljöfarlig verksamhet till samhällsviktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska självförsörjningsgraden för matproduktion ligger på ungefär 50 %. I en ständigt oroligare omvärld lyfts ofta frågan om inte vår inhemska livsmedelsproduktion borde ligga högre. Samtidigt beskrivs fortfarande svenskt lantbruk som miljöfarlig verksamhet.

Det rimmar dåligt att en livsnödvändig verksamhet som vårt svenska lantbruk i miljöbalken beskrivs som skadlig för miljön. Sverige har i dag en miljölagstiftning som ofta lyfts fram som en av världens mest långtgående. En lagstiftning som omfattar även vårt svenska lantbruk. Något som är värt att ha i åtanke är att både det ekologiska och konventionella jordbruket i Sverige har mindre miljöpåverkan i jämförelse med andra länder.

Sverige har högt ställda krav på allt ifrån djurhållning till utsläpp. Kraven ska fort­satt vara höga. Förorenaren betalar är en mycket rimlig princip för ansvarsutkrävande av den som orsakar miljön skada. Det ska vara en självklarhet att den som förstör miljön ska städa upp efter sig, oavsett om man tillhör lantbrukssektorn eller en industriell sektor.

Vårt jordbruk skapar stora värden, och i den politiska debatten lyfts ofta att Sverige måste öka sin självförsörjningsgrad. Ur miljösynpunkt är det svenska lantbruket bland de bästa i världen. Att kalla verksamheten för miljöfarlig ger inte en rättvis helhetsbild. Med anledning av ovanstående bör svenskt jordbruk betecknas som samhällsviktig verksamhet.

 

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)