Stärkt arbete i skolan mot hedersproblematik

Motion 2021/22:1344 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt överväga förtydliganden av skolans ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alltför många flickor, men också pojkar, i Sverige får sina liv begränsade av så kallade hedersnormer. Problemet är långtifrån nytt men har uppmärksammats i ökande grad. Flertalet undersökningar visar att omfattningen är betydligt större än man tidigare trott. Ett antal myndigheter har ett ansvar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, men skolan är en särskilt betydelsefull arena genom att den når alla barn och har därför en viktig roll i att motverka utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar dels om skolans generella uppdrag att erbjuda en trygg och utvecklande miljö och att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, jämställdhet samt att diskriminering motverkas. Dels handlar det om att förmedla kunskaper om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter men också om att upptäcka och agera vid misstanke om att barn far illa i sin hemmiljö. Skolans arbete med hedersproblematik har utvecklats och Skolverket har tagit fram flera material som ska stödja skolan i sitt uppdrag. Dock finns det mycket som tyder på att det finns brister i arbetet och att det inte når alla utsatta barn. Regeringen bör därför överväga att uppdra åt Skolverket och Jämställdhetsmyndigheten att följa upp skolans arbete med att motverka barns utsatthet för hedersförtryck och liknande kränkningar samt överväga att förtydliga skolans ansvar i lag och/eller förordning.

Mattias Jonsson (S)

Anna Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)