Bättre inomhusklimat i offentligt finansierad bostadsbyggnation

Motion 2019/20:999 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att på ett hållbart sätt säkra ett gott inomhusklimat i offentligt finansierad bostadsbyggnation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under flera somrar i rad har Sverige upplevt väldigt höga temperaturer; juli 2019 var den varmaste som uppmätts. I hettans spår följer torka, vattenbrist och andra utmaningar. För samhällets mer sårbara grupper kan hettan bli ödesdiger. Under de senaste värmeböljorna har flera fall uppmärksammats där t.ex. äldreboenden inte planerats för att stå emot mer extrema temperaturer. Nödlösningar har tillämpats, men faktum kvarstår: en bättre standard fordras i offentligt finansierad bostadsproduktion, särskilt de som tjänar som bostäder för samhällets mer sårbara grupper. Redan i samband med planering av nybyggnation måste hållbara lösningar för ett bättre inomhusklimat säkras, av såväl hälsomässiga som ekonomiska skäl. Det här kan t.ex. vara ett område som lämpar sig för innovationsupphandling, där riksdagen fastställer miniminivåer för inomhusmiljön i offentligt finansierad bostadsbyggnation och hur så ska ske fastslås i och med upphandlingen. Huvudsaken är att offentligt finansierad bostadsbyggnation erbjuder god livsmiljö, också vid mer extrema temperaturer.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)