Kommunala hastighetskameror

Motion 2019/20:993 av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S)

av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att låta kommuner få möjlighet att sätta upp hastighetskameror och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag har Trafikverket igång 1800 hastighetskameror. De räddar cirka 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. De första hastighetskamerorna sattes upp redan 2007, men idag finns det inga inne i tätorter.

I New York utökas antalet trafikkameror. År 2013 installerades de första 20. I år är staden uppe i 2000. Beslut är fattat om att det ska sitta en kamera inom en radie på 400 meter från varje skola i staden. Kamerorna har lett till färre olyckor (en minskning med 15 procent) och färre allvarliga skador (en minskning med 17 procent). Böterna är på 500 kronor och ges till den som kör minst 16 km för fort på deras 40-vägar. Även i många europeiska städer installeras det hastighetskameror.

I till exempel Malmö visar polisens trygghetsmätning att det enskilt största prob­lemet som invånarna tar upp är bilar som kör för fort. Mer än hälften av de svarande upplever detta som ett problem. Människor vill ha trygghet i trafiken. När hastighets­gränsen i staden sänktes från 50 till 40 kilometer i timmen, tyckte sju utav tio att det var bra. Sänkta hastigheter ger inte bara tryggare miljöer utan bidrar även till bättre luft­kvalitet och lägre buller.

Samtidigt måste polisen prioritera annan brottslighet. Idag har de inte möjlighet att kontrollera hastigheter så att det leder till ändrat beteende bland bilisterna.

Farthinder som gupp, actibump och avsmalnade körbanor ökar trafiksäkerheten. Målet med sådana åtgärder är att det ska vara lätt att göra rätt för trafikanterna. Mot dem som ändå kör i för höga hastigheter blir kameror ett utmärkt komplement. På stora ge­nomfarter är det dessutom svårare att anlägga farthinder.

Ett sätt att underlätta för kommuner att skapa trygga trafikmiljöer, förbättra luftkvalitén och få ner bullernivåerna är att ge dem möjlighet att sätta upp hastighets­kameror och att bötfälla bilister som kör för fort.

Joakim Sandell (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)