Hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2019/20:989 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att hela Sverige ska leva har varit en central del i den socialdemokratiskt ledda regeringens politik. En avgörande del för en rättvis och långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet är en säker tillgång till hållbar energi. Det är viktigt för att antalet arbetstillfällen ska kunna öka, och för att de investeringar som nu genomförs på landsbygden ska bära frukt. I juni 2017 beslutade regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag att inleda ett projekt för att göra Gotland till den första landsändan med ett helt förnybart energi­system, detta för att verka modellbildande för resten av landet. Detta är ett projekt som kommer att gynna Gotland, Sverige och klimatet.

För att de hållbara energikällorna ska kunna expandera krävs bland annat ett säkert elnät. Detta har aktualiserats på bland annat Gotland, som i dag tjänas av två elkabel­förbindelser till fastlandet. I närtid skulle anläggandet av en tredje elkabel inledas, vilket skulle möjliggöra att nya elproducenter skulle kunna anslutas och överföra energi­överskott i kraftnätet, särskilt de förnybara energikällor som skulle bidra till om­ställningen av energisystemet.

Svenska kraftnät meddelade den 24 maj 2017 att den tredje elkabeln inte kommer att anläggas, vilket fick till följd att Gotlands Energi AB nu meddelat att nya anläggningar inte kommer att kunna anslutas till elnätet. Detta påverkar kraftigt möjligheten att förlägga mer hållbar energiproduktion på Gotland och riskerar alltså arbetet med att göra Gotlands energisystem till det första helt förnybara i landet.

Av BP20 framgår: ”Det är angeläget att Gotland har en trygg och säker el­försörjning. Lösningar tas fram bl.a. inom ramen för regeringens uppdrag om Gotland som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem. Åtgärderna kommer bidra till ökad försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Regeringen bör särskilt beakta behovet av en tredje kabel till Gotland i det fortsatta arbetet med omställningen av Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)