Anmälningsplikt för motorfordonsverkstäder

Motion 2019/20:984 av Joakim Sandell (S)

av Joakim Sandell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra motorfordonsverkstäder till anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är en motorfordonsverkstad en icke anmälningspliktig verksamhet. Det innebär att verkstäder inte behöver meddela den lokala miljöförvaltningen vid förändringar i sin verksamhet utan det upptäcks först vid nästa tillsynsbesök.

Det är stor rörlighet i branschen vilket innebär att verksamheter försvinner och till­kommer löpande samt flyttar runt eller byter bolagsform, utan att miljöförvaltningen får kännedom om detta. Bara i Malmö finns minst 200 registrerade verkstäder, plus ett stort mörkertal som inte är registrerade, som miljöförvaltningen förväntas ha tillsyn över. Detta är en utmaning med anledning av omsättningen av verksamheter i branschen.

Det finns dessutom stora brister generellt i branschen gällande hanteringen av avfall, farligt avfall och kemikalier vilket får konsekvenser såsom markföroreningar, nedskräp­ning och att avfall hamnar hos icke godkända mottagare. Det finns en omfattande lag­stiftning kring dessa områden som få verksamheter har koll på. Att hävda att dessa verk­samheter inte uppfyller kunskapskravet enligt miljöbalkens 2kap. och enbart utifrån detta förbjuda dem är i praktiken omöjligt utifrån gällande praxis.


Med anledning av motorfordonsverkstädernas miljöpåverkan så anser jag att det är motiverat med en anmälningsplikt. Om motorfordonsverkstäder blivit anmälningspliktig verksamhet hade det varit möjligt för tillsynsmyndigheten att bedriva tillsyn på samtliga verkstäder och det hade gjort det svårare för oseriösa verksamheter att hålla sig undan.

Joakim Sandell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)