Bättre förutsättningar för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel

Motion 2019/20:975 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för produktion och förädling av växtbaserade livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I IPCC:s senaste rapport från augusti 2019 pekas omställningen av jordbruket ut som centralt för att jordens temperatur inte ska överstiga 1,5 graders uppvärmning. Dagens nivåer av köttkonsumtion, markanvändningen som går åt till att producera foder till djuren och metangasen som djurhållningen inom livsmedelsindustrin genererar innebär en stor påfrestning för både klimat och miljö.

Fler svenskar väljer i dag att i allt högre grad gå över till helt eller delvis växtbaserat ätande, enligt siffror från Jordbruksverket (2019). Mycket tyder på att vi kommer att se samma utveckling även i andra länder framöver med en växande marknad för växt­baserad mat. 

Den positiva trend som i dag drivs på av konsumenter behöver nå den politiska nivån med tydliga målsättningar och åtgärder. Sverige har goda förutsättningar att bli en ledande nation inom förädling och produktion av växtbaserade livsmedel, förutsatt att vi investerar och satsar i tid.

Regeringen bör därför stärka förutsättningarna för produktion och förädling av växt­baserade livsmedel i Sverige och ta vara på den innovationskraft som finns i vårt land. Förutom att bidra till minskad klimatpåverkan skulle en ökad export av växtbaserade livsmedel från Sverige bidra till att höja konkurrenskraften för svensk livsmedelspro­duktion och stärka arbetsmarknaden på landsbygden.

Som ett led i detta behöver ekonomiska och strukturella incitament för olika former av matproduktion ses över. Till exempel utgår omfattande ekonomiska bidrag, främst utifrån EU:s gemensamma jordbrukspolitik, till att understödja animalieproduktionen. Nyligen presenterade Jordbruksverket en rapport med förslag om inrättandet av ett nationellt kunskapscenter riktad till köttproducenter för att säkerställa en konkurrens­kraftig animaliesektor (rapport 2019:4).

Ett första steg kan exempelvis vara att komplettera livsmedelsstrategin med en tydlig målsättning och handlingsplan för den svenska växtbaserade livsmedelsproduk­tionen. Regeringen bör också vidare beakta olika åtgärder till exempel i form av inrät­tandet av kunskapscentrum likt det som föreslås för animaliesektorn, särskild satsning på forskning kring framtida grödor och stärkt investeringsstöd för växtodlare.

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)