Unga entreprenörer

Motion 2019/20:961 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att omprioritera Tillväxtverkets resurser till ökade satsningar på Drivhuset och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Drivhusets verksamhet att även omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Drivhuset att verka för att etableras på fler orter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen vad gäller inno­vationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra. Jag anser att stödet till de som arbetar för att främja entreprenörskap i högskolan och yrkeshögskolan genom Drivhuset ska permanentas. Drivhuset finns idag etablerat på 13 orter i Sverige, en ort färre än förra året. I samband med att resur­serna till Drivhuset ökas borde de även få i uppdrag att verka för att de ska kunna eta­bleras på fler orter i Sverige. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges studenter. Jag anser att nyetableringar först och främst ska fokuseras på orter där yrkeshögskolor finns och att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på dessa.

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)