Kvalitetssäkring av Försäkringskassans arbete

Motion 2019/20:943 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra Försäkringskassans arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Jag tänker försöka vända detta till ngt bra........istället för att ge upp.......det är inte jag.”

Detta är ett citat ur en mailkonversation jag haft med en kvinna som upplevt det mesta när det kommer till felbehandling, att hennes sköldkörtelproblematik lett till följdsjukdomar som utmattning, reumatiska bekymmer m.m. Att ständigt kämpa för sin rätt gentemot sjukvården, som bollar henne fram och tillbaka, Försäkringskassans medarbetare som bedömer olika och som anser att läkarintygen är för tunna trots väldokumenterad sjukdomshistorik och bekräftad arbetsförmågenedsättning. Avslag på sjukpenning i väntan på nya läkarintyg som är omöjliga att presentera då läkaren remitterat till i detta fall ”Sköndal” för ny utredning och där väntetiden som från början var 1år nu är uppe i 2år. Onödigt lidande för den drabbade som väntar men också merarbete för de som handlägger och vårdar.

Denna historia är inte unik. Det finns många kvinnor och män som upplever att det system vi byggt upp för att säkra god vård och hälsa inte håller.

Det bör ske ett omfattande arbete och omtag som rör kvalitetssäkringen inom handläggningen på Försäkringskassan och dess samverkande organ. Här kommer några förslag.

Man bör se över hur de kan bli mer digitala och använda inspelade samtal med klienter. Då kan inte ord ställas emot varandra och missförstånd minimeras. Samverkan och samarbete med sjukvården kan ske mer effektivt – även här kan tekniken vara behjälplig och utvecklas. Ansvaret ska inte ligga på den sjuka utan på den som utreder att begära in kompletteringar som kan skickas digitalt (sekretessen kan hanteras genom godkännande från den sjuke). Detta skulle minimera tid och frustration som uppstår när respektive part ringer om varandra osv. Man bör se över möjligheten att tillsätta en granskningsgrupp som ser över ärendena oberoende och som ser till att utredaren har uppfyllt sitt uppdrag och rätt beslut har fattats, så att ärenden inte hamnar i förvaltnings­rätten och kammarrätten i onödan. Slutligen, när man söker skadestånd från FK, ska det inte vara de själva som gör bedömningen utan en oberoende avdelning. Det skulle bli mer rättssäkert.

Detta bör ses över för att minimera risken för att människor hamnar mellan stolarna och bidra till onödigt lidande. Det skulle samtidigt främja arbetsmiljön och underlätta för medarbetare på Försäkringskassan som försöker och gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som ges.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)