Stöd till funktionsvarierades ansökningsprocesser

Motion 2019/20:940 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över vilket stöd funktionsvarierade behöver för att kunna driva sina ansökningar vidare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan Handikappombudsmannen lades ner och ersattes med Diskrimineringsombudsmannen har inte funktionsvarierades situation stärkts nämnvärt. Det är bra att det finns en myndighet som arbetar för att motverka diskriminering, men idag saknas det ett individstöd för den enskilda funktionsvarierades rättigheter.

Kommunerna, Försäkringskassan och landstingen/regionerna arbetar för individens behov och stöd, men vi ser ändå hur personer med funktionsvariationer får kämpa ensamma mot myndigheterna för att få eller behålla assistanstimmar.

För att många funktionsvarierade ska kunna driva sina ansökningar vidare behövs någon form av stödfunktion. Ett sådant stöd ska inte ges av de myndigheter som själva är ansvariga för handläggning och bedömning.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)