Socialtjänstlagen (SoL)

Motion 2019/20:932 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omformulering av definitionen ”skälig levnadsnivå” i socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhällets socialtjänst skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska också frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Målet med socialtjänstlagen är att ge människor hjälp så att de uppnår ”skälig levnadsnivå”, vilket i praktiken menas att du lever ett "okej" liv.

I lagstiftningen finns ingen definition på vad ”skälig levnadsnivå” innebär. Det blir istället upp till handläggarna att definiera och besluta vad som är en klients ”skäliga levnadsnivå”. Denna bedömning kan skilja från handläggare till handläggare, något som är mycket rättsosäkert.

Våra äldre som är beroende av omsorg och omvårdnad har rätt till mer än det som bedöms som ett "okej liv". De har rätt till ett bra liv. Det här är en fråga om att behandlas likvärdigt.

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som reglerar rättigheter för den enskilde utan beskriver skyldigheter som kommunen har. Det borde utgå från individens behov. Definitionen ”skälig levnadsnivå” i socialtjänstlagen bör ses över och en ny definition bör tas fram.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)