Kvalitetssäkra missbruksvården

Motion 2019/20:931 av Roza Güclü Hedin (S)

av Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kommunerna kan ges bästa möjliga förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resultatinriktad missbruksvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Socialtjänstlagen är en viktig lagstiftning som ska garantera människor stöd efter behov. Människor som har ett missbruk skall få den hjälp och vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs. I många kommuner i Sverige kan man läsa att socialnämnden och socialförvaltningar kämpar med att få ekonomin i balans – många gånger en svår uppgift då deras verksamhet är lagstyrd och det är individernas behov som styr insatserna. I de flesta fall är det också just de behandlande insatserna som är de kostsamma. Man beviljas stöd i form av behandling på behand­lingshem och förväntas sedan erbjuda eftervård i kommunen. Oftast fungerar vården bra och den berörde svarar på behandlingen. I vissa fall gör den det inte, och då beviljar man en ny behandling osv. Eftersom behoven skiljer sig åt så skiljer sig också behand­lingsmetoderna. Här behöver det göras ett arbete som kvalitetssäkrar och ser över vilka metoder som används och som har bäst utfall. Det ligger i samtligas intresse – såväl den enskildes som kommunernas och socialtjänstens – att få till en ordning där den som faller offer för missbruk snabbt ges bästa möjliga förutsättningar att komma på fötter igen.

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)