Bygg i trä

Motion 2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar som kortade byggtider och fler jobb i glesbygd.

Halverad byggtid ger billigare bostäder. Industriellt träbyggande innebär att en stor del av bostadsproduktionen sker på industrianpassad för ändamålet. Arbetet kan effektiviseras så att byggtiden minskar med minst 50 procent jämfört med platsbyggda hus. Industriellt träbyggande innebär en smart, rationell och kvalitetssäker bygg­produktion som leder till lägre byggkostnader och färre fel och skador och minskar störningar i trafik och kringmiljö. Genom att effektivisera ner byggtiden sjunker även produktionskostnaderna på sikt.

När byggtider kortas och kostnader sjunker ökar möjligheten att producera fler bostäder på kortare tid, vilket kan minska bostadsbristen snabbare i Sveriges kommuner.

Hus med stommar av trä fungerar som kollager och ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Bland annat har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Sveriges Byggindustrier gjort jämförande studier med livscykelberäkningar av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv trästomme respektive betongstomme. Som stomme har trä en tydligt lägre klimatpåverkan än betong.

Trä är en förnyelsebar resurs och skogen bör brukas. Forskning från SLU visar att skogen bör avverkas, användas med förnuft och sedan återplanteras för att det mest effektiva bidraget till minskade klimateffekter ska uppnås. En bättre och snabbare växande skog kan ta upp mer koldioxid.

Tillväxten i de svenska skogarna är större än den avverkning som görs. Med ett fortsatt ansvarsfullt och hållbart skogsbruk kan träbyggnationen öka utan att vår vackra svenska skog tar skada. Den svenska skogen som brukas växer till med ungefär 100 miljoner kubikmeter per år, vilket innebär ca 200 kubik i minuten.

När produktionen inte är beroende av var bostäderna ska uppföras, kan industrierna läggas i glesbygd där skogen finns och efterfrågan på arbete är stor. Beräkningar gjorda av Linköpings universitet visar att det 2025 skulle kunna vara 8000 fler anställda inom prefabricerat trähusbyggande riktat mot bostadsindustrin. Majoriteten av dessa personer skulle vara lokaliserade ute i landet.

Skogsnäringen är sedan länge en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi och är en central bärare av sysselsättning och välfärdsutbud i stora delar av landet. Sverige är ett av världens största länder vad avser export av trävaror. Därför ska det vara en själv­klarhet att Sverige intar en ledande position internationellt när det gäller den snabba utvecklingen inom klimatsmart träbyggande.

Det är också positivt att det framgår av januariavtalet att byggandet i trä ska öka och det ska införas ett krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggnader.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)