Trafikverkets arbete för att nå visionen

Motion 2019/20:928 av Patrik Engström (S)

av Patrik Engström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att låta Trafikverket ta hänsyn till de konsekvenser som en sänkning innebär och analysera det djupare i ett vidare regionalpolitiskt perspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetet med att uppnå nollvisionen är av yttersta vikt och något som de allra flesta fullt ut ställer sig bakom. Däremot är det min uppfattning att Trafikverkets arbete för att nå visionen behöver innehålla mer än sänkta hastigheter. Man kan till och med påstå att de sänkningar som föreslås i TRV 2019/44399 kan komma att bli kontraproduktiva.

Innan beslut tas bör en mer omfattande analys göras. Exempelvis bör man i än större utsträckning titta på vad orsakerna till olyckorna är på nämnda vägar. I Dalarna är viltolyckorna ett stort problem och dessa löses varken av hastighetssänkningar eller av mötesfria vägar utan genom viltstängsel. När det gäller mötesolyckorna så behöver orsakerna utredas ytterligare. Framför allt behöver analysen av var dessa skett genom­arbetas och vara mer specifik. Det finns säkert vägavsnitt där det finns en större risk för mötesolyckor, men dessa kan också förebyggas genom siktröjning och kurvrätning.

Ska man lyckas med att förhindra dödsolyckor så får man inte blunda för vikten av att ha allmänhetens acceptans för de beslut som fattas. Om inte alla andra möjligheter än hastighetssänkning först uttömts så är risken överhängande att sänkningen uppfattas som negativ hos folk i gemen. Konsekvensen med vissa bilister som kör i enlighet med hastighetssänkningen och vissa bilister som inte accepterat hastighetssänkningen kan då bli att ett ökat antal omkörningar gör att mötesolyckorna blir fler.

Men det handlar inte bara om de bilister som är hemmahörande i Dalarna. Min oro handlar också om Dalarnas möjlighet att fortsätta utvecklas som besökslän. När turister ska planera sina semestrar, hos oss eller i något annat län, har restiden betydelse. Faktum är att det Dalarna saknar i exempelvis ”längd på nedfarter” i skidbackarna har vi kunnat hämta hem i ”närhet”. Utifrån detta så kan den föreslagna sänkningen även få väldigt stora regionalpolitiska konsekvenser. Om det därtill skulle bli aktuellt med ytterligare hastighetssänkningar, skulle en näring som idag är expanderande kunna drabbas av en tillbakagång med arbetslöshet och befolkningsminskning på vissa orter som följd. Avsikten med Trafikverkets förslag är god men dess konsekvenser måste analyseras djupare och i ett vidare regionalpolitiskt perspektiv.

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)