Vaccinationsprogram

Motion 2019/20:922 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införande av ett vaccinationsprogram för vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett behov av att öka vaccinationsgraden hos svenska folket i allmänhet, och våra äldre i synnerhet. Näst efter rent vatten är vaccinationer det som mest effektivt har bidragit till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som fanns förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige, tack vare att många har valt att vaccinera sig. Genom barnhälsovården och elevhälsan erbjuds alla barn och ungdomar att vaccinera sig mot flera sjukdomar kostnadsfritt, ex difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund, pneumokocker (lunginflammation) samt HPV för tjejer och nu snart för pojkar (humant papillomvirus). Detta är mycket bra. Att inrätta ett liknande program för äldre bör ses över, detta program skulle kunna innehålla influensa, pneumokocker (lunginflammation), bältros, herpes mm. Dessa sjukdomar är mycket kan vara mycket svåra för äldre personer att drabbas av, en del avlider och en del får sviter och följdsjukdomar som begränsar deras liv. Ett sådant vaccinationsprogram skulle minska lidande och behov av utskrivning av antibiotika, sjukhusvistelse samt inte minst följdsjukdomar. Andra aspekter för ett införa är att det är många nyanlända som saknar vacciner som många får som barn, och dels för att det idag finns en slags trend i att inte vaccinera sig och sina barn. Det är därför av stor vikt för folkhälsan att vi fortsätter att vaccinera barn och nyanlända. Frågan om att arbeta för att ett vaccinationsprogram för vuxna införs bör göras skyndsamt.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)