Satsningar på Dalabanan

Motion 2019/20:919 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för investeringar på Dalabanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarna behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Ett ledande exportlän som Dalarna kräver investeringar i järnväg.

En av näringslivets viktigaste frågor i Dalarna är transporter. Vare sig det handlar om tung exportindustri eller besöksnäringen är de beroende av hållbara och väl funge­rande transporter. Det är viktigt. Och de satsningar som har skett har varit bra, men det behövs mer. Ett positivt exempel är de järnvägssatsningar som har skett på landsbyg­den. Till exempel så har gamla växlar bytts ut. Det har medfört att anläggningen har blivit mer robust med färre fel som följd. För Dalarnas del har det inneburit att järnvägs­sträckan RågsvedenMalung har kunnat tas i bruk igen.

Men det råder fortfarande stora brister i järnvägsnätet. Det behövs fler investeringar i Dalarna och satsning på järnvägen till Stockholm och de stora godsstråken. Funge­rande kommunikationer är också avgörande för en fungerande arbetsmarknadsregion och människors möjlighet att studera. Det ska vara enkelt för människor att resa till Dalarna, och det måste vara enkelt för Dalarnas exportindustri att få ut sina produkter i världen.


En av Dalarnas livsnerver är Dalabanan mellan Mora och Stockholm. Dalarna behö­ver en robust tågtrafik på Dalabanan. Kapaciteten måste ökas. Restiderna för både gods- och persontrafik måste minska. Turtätheten ska ökas. Dalabanan måste ha en sådan klassificering och standard att tåg kan trafikera banan med största möjliga effektivitet och hastighet.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)