Åtgärder och policy för bättre myndighets- och bolagsdialog med allmänheten

Motion 2019/20:915 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre dialog med allmänheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens mest avancerade länder med en offentlig förvaltning som arbetar under lagar och regleringar. I stort finns det en acceptans hos medborgarna om behovet av dessa lagar och regleringar. Vi har också i många stycken effektiva myndig­heter som göra ett bra arbete. Till exempel på miljöområdet uttrycker företag och all­mänhet en förståelse och respekt för att den enskildes frihet kan begränsas till förmån för en allmän nytta och att det krävs långtgående utredningar och analyser.

Men i våra kontakter med allmänhet, företag och organisationer framträder ett mönster där det ofta inte är själva lagstiftningen som är det som skapar frustration, oro eller konflikt. Snarare handlar det om brister från offentliga myndigheters sida i att bemöta, kommunicera, bekräfta etc. kommunikativ förmåga, lyhördhet och att kunna sätta sig in i den enskildes situation. Exempel på sådana situationer är Svenska kraftnäts dialog kring behovet av nya kraftledningar och Bergsstatens dialog med markägare i södra Sverige kring nya täkttillstånd. I inget av fallen är det fråga om en lagstiftnings­fråga, utan det är en lednings- och styrningsfråga utifrån redan gällande regelverk. Vår bedömning är att det inte räcker med enkla kundnöjdhetsundersökningar, utan det är en fråga där medborgares, företagares och organisationers invändningar mot själva proces­sen i olika komplexa ärenden måste tas på allvar och kunna följas upp. Annars riskeras tilltron till myndigheter och statliga bolag att urholkas. Konsekvenser av detta blir en erosion av tilltron till det legala samhället som i sin tur skapar betydande, om än dolda, samhällskostnader.

Regering och riksdag som uppdragsgivare kan ta initiativ till en översyn av kvali­teten gällande myndigheters och statliga bolags dialog med allmänheten. Utifrån slut­satser av denna översyn kan en policy tillskapas i syfte att höja förståelsen, tilltron och respekten för de kvalificerade och komplexa beslut som statens myndigheter och bolag tar. Slutligen måste kvaliteten i arbetet på ett kvalificerat sätt kunna mätas och vara jämförbar mellan statens myndigheter och bolag.

Per Schöldberg (C)

Anders Åkesson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)