En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2019/20:914 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biojet inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle i svenskt inrikesflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flyglinjen mellan Visby och Bromma kan och bör bli världens första gröna flyglinje driven enbart med biojet. Eftersom flygningarna BrommaVisby inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan VisbyBromma dessutom bli världens första klimatsmarta flyglinje. På sikt kommer elflyg att kunna komplettera biojeten.

Flyglinjen mellan Visby och Bromma är en viktig flyglinje i Sverige. Den hade år 2017 229507 resenärer. Flygsträckan är 190 kilometer och den totala bränsleförbruk­ningen var 2041 ton jetbränsle. Koldioxidutsläppen var 6429 ton CO2. Bränsleför­brukningen per person var 0,5 liter per mil.

Snabba, säkra, miljövänliga kommunikationer till rimliga priser är den avgörande utvecklingsfaktorn för Gotland. Gotlänningarna är helt beroende av sin färja och sitt flyg för att klara de fysiska transporterna. Flyget kommer att förbli Gotlands enda snabba transportalternativ under lång tid framöver. Därför är det avgörande att flyget blir klimatanpassat.

Centerpartiet vill införa en obligatorisk inblandning av biojet med ett slutmål om ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle det kunna börja genomföras genom ett antal helt biobränslebaserade flyglinjer. BrommaVisby är en lämplig sådan första linje. En grön flyglinje hjälper också till att bygga upp en basefterfrågan på en ny produktions­linje för grönt flygbränsle i Sverige. Det är avgörande för att få ner dagens höga priser på biojetbränsle.

Gotland har av regeringen utsetts till att vara pilotlän i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. Särskilda medel har tillförs Energimyndigheten för detta uppdrag. Energimyndigheten har ansvar för detta uppdrag, men en grön flyglinje skulle kunna rymmas inom det.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som har anförts i motionen om att pröva möjligheten att göra VisbyBromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biojet, inom ramen för en obligatorisk in­blandning av biobränsle.

Lars Thomsson (C)

Martin Ådahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)