Nationellt stöd för mjölkproduktion

Motion 2019/20:912 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en ny stödområdesindelning för det nationella stödet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det nationella stödet till bl.a. mjölkproduktion i stödområde 15 är av avgörande betydelse. Ingenstans i Sverige har avvecklingen av mjölkgårdar dragit fram lika snabbt som i Norrbotten de senaste åren. De mjölkbönder som kämpar på med sina lantbruk möter tuff konkurrens från bl.a. Finland. Det nationella stödet syftar till att kompensera för långa avstånd och klimatets påverkan på produktionen. Samtidigt är det nationella stödet begränsat till fem stödområden. En del av tornedalskommunen Övertorneå tillhör stödområde 2 med t.ex. Älvdalen och Örnsköldsvik, medan en annan del tillhör stödom­råde 3 med t.ex. Umeå, Sundsvall, Torsby och Ljusdal. Frågan kan ställas om stöd­kartans utformning har ändamålsenliga avgränsningar.

Finland har valt att utforma sitt nationella stöd i stödområden med delområden. På så sätt kan stödet riktas till de bönder som har de allra mest utmanande produktions­förhållandena. Den svenska stödområdesindelningen härrör från SMHI:s medeltem­peratursberäkningar. Den beaktar således inte en rad relevanta faktorer som när tjälen går ur backen, snömängder, arronderingen av all jordbruksmark m.m., som på olika sätt begränsar möjligheterna att bedriva ett rationellt lantbruk på nordliga breddgrader året runt. Att de finska kollegorna och konkurrenterna har mer förmånliga stöd ger de torne­dalska bönderna sämre konkurrenskraft och staten borde därför bättre beakta och kom­pensera för dessa förhållanden. Tack vare sin högre lönsamhet i mjölkproduktionen kan finska mjölkbönder konkurrera om arrendemark i svenska Tornedalen, vilket ytterligare försvårar utvecklingen av mjölkproduktionen på svensk sida.

En ny stödområdesindelning för det nationella stödet bör utformas där hänsyn tas till klimatet, växtperiod, arrondering, intransportkostnader (av t.ex. kraftfoder och andra förnödenheter) m.m. Den finska stödområdeskartan tjänar som ett exempel på hur områdesindelningen kunde vara i Sverige.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)