Gränsregional statistik

Motion 2019/20:911 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av löpande gränsregional statistik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det saknas aktuell statistik över gränspendlingens omfattning i Norden (Rapport från utredningstjänsten, dnr 2019:1026). Enligt de senaste uppgifterna arbetspendlade cirka 30000 personer från Sverige till Norge år 2014, medan ungefär 14000 personer arbets­pendlade från Skåne till Danmark år 2015. För Finlands del avser de senaste uppgifterna 2006, då knappt 2700 personer arbetspendlade från Sverige till Finland. Mellan 2001 och 2012 sammanställdes gränspendlingsstatistik genom ett samarbete mellan de sta­tistikansvariga myndigheterna i Norden, men efter att detta samarbete upphörde finns det inte längre någon samlad redovisning av gränspendlingen i Norden. I stället starta­des regionala statistiksamarbeten med Norge och Danmark. På grund av problem med datautbytet mellan länderna har uppgifterna dock inte uppdaterats de senaste åren. När det gäller Finland har det inte etablerats något statistiksamarbete mellan regionerna vid gränsen mellan Sverige och Finland, och därför finns det inte heller några aktuella upp­gifter om gränspendlingens omfattning. De senast tillgängliga uppgifterna är från 2006 och bygger på Nordiska ministerrådets rapport Nordisk pendlingskarta, där det framgår att knappt 2700 personer i Sverige arbetspendlade till Finland. Det var en ökning jäm­fört med 2001, då antalet uppgick till 1600 personer.

SCB ansvarar för den officiella statistiken över inkomster och skatter, som fram­ställs med hjälp av Inkomst- och taxeringsregistret. Detta register bygger i sin tur på registerdata från bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestöds­nämnden, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen. I statistiken ingår sedan 2015 inga uppgifter om inkomster för personer som bor i Sverige men arbetspendlar till ett grann­land, och det finns heller inga uppgifter om antalet personer som arbetspendlar till ett grannland.

SCB har i en studie från 2017 undersökt gränspendlingens effekter på inkomststa­tistiken. I studien jämförs statistik som har justerats med uppgifter om svenskars lönein­komster från Danmark och Norge med den officiella inkomststatistiken. Effekterna av gränspendling till Finland undersöks inte i rapporten eftersom det inte fanns något eta­blerat statistiksamarbete mellan regionerna vid gränsen mellan Sverige och Finland. Enligt studien påverkades inkomstnivån för hela riket endast i begränsad utsträckning av att gränspendlarnas inkomster saknades, men när gränspendlarnas inkomster lades till ökade medianvärdet för sammanräknad förvärvsinkomst för vissa kommuner nära gränsen till Danmark och Norge. Medianvärdet ökade allra mest i tre kommuner vid den norska gränsen: Årjäng, där ökningen var 15 procent, samt Strömstad och Eda, där ökningen var cirka 11 procent.

Statistiken ger därför en skev bild av inkomstförhållanden i gränskommunerna. Detta är problematiskt på flera sätt. En aspekt är att betydelsen av gränspendling och gränsöverskridande funktionella arbetsmarknadsområden riskerar att osynliggöras och underskattas i en strikt nationell kontext. En annan är att arbetet med att avskaffa gräns­hinder för att ytterligare öka rörligheten över gränserna bromsas upp eftersom grundläg­gande data saknas. Det går helt enkelt inte att analysera, beräkna och bedöma effekter och konsekvenser av vidtagna eller planerade nationella, regionala eller lokala åtgärder. Det här kan i sin tur allvarligt påverka utvecklingen och tillväxten i en gränsregion. Det är mot denna bakgrund angeläget att Sverige aktivt medverkar till att gränsregional statistik insamlas på löpande basis.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)