Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning i samband med icke-medicinska ingrepp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skönhetsoperationer kan ge rätt till sjukpenning oavsett om de är medicinskt betingade eller inte. Enligt rättspraxis ska arbetsförmågan hos en person som har genomgått en operation bedömas utifrån det sjukdomstillstånd som råder före och efter ingreppet, och inte utifrån anledningen till operationen.

Detta skapar en stor ekonomisk belastning både för företag och för staten i utgifter som rimligtvis borde täckas av den enskilde när man väljer att genomföra ett icke medicinskt betingat ingrepp som medför att arbetsförmågan är nedsatt. Små företag kan drabbas hårt då sjukskrivningen kan komma plötsligt med en tidsperiod som kan komma att förlängas av komplikationer efter ingreppet.

Rätten till sjukpenning gäller bland annat anställda, egenföretagare, aktiebolagsägare och arbetssökande. Sjukpenningen uppgår till knappt 80 procent av lönen eller den tidigare lönen, men som mest betalas 774 kronor per dag ut för anställda, aktiebolagsägare och egenföretagare och 542 kronor per dag för arbetssökande. Reglerna för sjukpenning ser delvis olika ut för olika grupper.

  • När det gäller anställda betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 14 dagarna av sjukfrånvaron (utom den första dagen som är en karensdag). Därefter kan den anställda ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. I vissa fall betalar inte arbetsgivaren sjuklön, och då kan den anställda istället få sjukpenning från Försäkringskassan. 
  • Egenföretagare ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan och bestämmer själva hur många karensdagar de vill ha. Aktiebolagsägare räknas däremot som anställda i sitt bolag, vilket betyder att aktiebolaget betalar ut sjuklön under de första 14 dagarna (utom karensdagen). Om företaget är nystartat (registrerat för mindre än 36 månader sedan) har egenföretagare och aktiebolagsägare rätt till så kallat uppbyggnadsskede. Då får de minst samma ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.
  • Arbetssökande kan få sjukpenning från Försäkringskassan om de är anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De som slutade arbeta för mindre än tre månader sedan kan få sjukpenning utan att vara inskrivna på Arbetsförmedlingen, utom för de första 14 dagarna. 

Det finns ingen statistik som visar hur vanligt det är med skönhetsoperationer och andra skönhetsbehandlingar eller kostnaden som uppstår för företag och Försäkringskassan. En enkätundersökning som genomfördes 2017 visar att 4 procent av de tillfrågade hade betalat för en skönhetsbehandling under de senaste tre åren. Av dessa svarade 10 procent att de hade betalat för ett kirurgiskt ingrepp. Detta landar på en siffra kring ca 10000 kirurgiska ingrepp per år och siffran ökar stadigt då detta är en uppåtgående trend. Även kirurgiska ingrepp utförda i andra länder blir vanligare.

I samma undersökning uppgav 11 procent av dem som hade betalat för en skönhetsbehandling att de hade fått komplikationer efteråt. Socialstyrelsen beräknar att samhällskostnaderna för dessa komplikationer uppgår till 4,9 miljoner kronor per år, vilket är en grov uppskattning av kostnaden.

Vi menar att det är orimligt att kostnaderna för frånvaro från arbete på grund av rena skönhetsoperationer och icke medicinskt betingade ingrepp ska läggas på arbetsgivare och samhälle. Därför anser vi att regeringen ska utreda frågan och återkomma till riksdagen med förslag på reviderad lagstiftning inom området.

Caroline Nordengrip (SD)

Josef Fransson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)