Ökat ekonomiskt stöd gällande statlig flygtrafik

Motion 2019/20:909 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett permanent ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges riksdag har beslutat om ett transportpolitiskt mål som betyder att det ska finnas grundläggande tillgänglighet till goda transporter i hela landet. Det innebär att staten via Trafikverket inte upphandlar kommersiellt bärkraftig flygtrafik från vissa orter i exempelvis norra Sverige, Dalarna och Värmlands inland till Arlanda. Med tanke på de långa avstånden och den låga kvaliteten på tåg- och väginfrastruktur i dessa delar av landet är flyget en förutsättning för att utveckla näringsliv, attraktiva samhällen och livsmiljöer.

Dessvärre har det under många år visat sig fungera väldigt dåligt med de upphandlade flygtransporterna i norr. På grund av upphandling till lägsta pris har stora störningar i flygtrafiken blivit regel i stället för undantag.

Historiskt har den låga ersättningen medfört att de bolag som trafikerar de aktuella flygplatserna har fått pressa sina kostnader till nivåer som gjort att det i vissa fall till och med har riskerat passagerares säkerhet. Det ledde även tidigare i år till att ett av bolagen gick i konkurs. Följden blev att flera kommuner fick betala de räkningar som bolaget lämnat efter sig till de kommunalt ägda flygplatserna. Detta är pengar som snarare skulle ha behövts inom vård, skola och omsorg.

Efter konkursen gjorde staten en tillfällig upphandling för de drabbade flygplatserna och enligt uppgift fungerar flygtrafiken relativt väl. Dock har man frångått den ursprungligt låga budgeten, vilket i sin tur vittnar om att den tidigare pengapåsen varit för liten. Nu pågår en ny upphandling för de kommande fyra åren och här är det av största vikt att en höjning blir permanent. Både näringsliv, privata passagerare och kommuner är beroende av ett väl fungerande flyg och det är inte rimligt att återgå till en vardag med bolag som har en alltför gammal flygpark, som saknar reservplan att ta till och som har minimalt med personal. Det fungerar helt enkelt inte att bedriva turistföretag i till exempel Västerbottens inland om man ständigt måste uppmana sina gäster att istället flyga till Umeå för att sedan bussas upp till 40 mil. Det säger sig självt – hur många turister kan man locka på dessa premisser?

Fram till den tillfälliga upphandlingen så har staten upphandlat turtrafik till en kostnad av drygt 900 miljoner kronor varje år. Av denna summa har nästan 500 miljoner kronor gått till Gotlands färjetrafik, det vill säga mer än hälften, och till flyget riktas knappt 200 miljoner kronor. För att fortsatt kunna garantera säkerhet, flyg­standard och turtrafik utan större förseningar behöver regeringen därför se över den summa som årligen tilldelas Trafikverket för grundläggande tillgänglighet för transporter i hela landet.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C)

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)