Tillgång till svensk public service på Åland

Motion 2019/20:903 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att garantera tillgång till svensk public service på Åland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgången till svensk public service på Åland behöver tydligare säkras. Ålands status har sin grund i Nationernas Förbunds beslut den 27 juni 1921 om Ålands statstillhörighet och självstyrelse så som det stadgades i den första självstyrelselagen från 1920 och Ålandsöverenskommelsen 1921. Syftet med Ålandsöverenskommelsen är att den ska vara ett skydd för den åländska befolkningens språkliga och kulturella förhållanden och lokala traditioner, en typ av nationalitetsskydd. Ålandsöverenskommelsen tillkom som en garanti för att Sverige och Finland tillsammans ska verka för att de överenskomna förpliktelserna ska uppfyllas. Det handlar bland annat om det svenska språkets ställning på Åland och en viktig del i detta sammanhang är möjligheten att ta del av de svenska public service-sändningarna på Åland. Sverige har också över tid i samarbete med Finland och Åland på olika sätt garanterat tillgången till svensk public service på Åland. Bland annat genom en överenskommelse (SÖ 1965:18) som ledde till att den så kallade Väddö-masten sattes upp 1965. Vid digitaliseringen av Sveriges Television 2003 gjordes ett tillägg i överenskommelsen (SÖ 2003:19) där Sverige genom ”erforderliga åtgärder” ska förbättra möjligheterna att se svenska televisionsprogram på Åland.

De förändrade mönstren för att ta del av media innebär att allt mer av tv-utbudet konsumeras online via exempelvis SVT Play. Regeringen bör därför, som man gjorde vid digitaliseringen av Sveriges Television 2003, ta initiativ till ytterligare tillägg i


överenskommelsen för att återigen genomföra ”erforderliga åtgärder” för att denna gång garantera tillgång till svensk public service på Åland även online.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)