Brott under tiden som asylsökande

Motion 2019/20:899 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)

av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avslag och utvisning om brott begås under tiden man är asylsökande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har tagit och tar ett mycket stort ansvar för människor på flykt i världen. Asylrätten har gjort att alla som kommer till Sverige med dagens regelverk har rätt att söka asyl. Till dess att Genèvekonventionen ändras så gäller den rätten.

Det är dock inte en mänsklig rättighet att komma till Sverige och begå brott. Sverige ska inte vara en fristad för människor som begår brott utan för människor på flykt. Begår man brott under tiden man är asylsökande så har man enligt vår mening förverkat rätten att få uppehållstillstånd och ska därmed som huvudregel utvisas från Sverige.

Vi anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning som tar fram en lagstiftning innebärande att begår man brott i Sverige under tiden som man är asylsökande så ska ansökan som huvudregel avslås och personen ska utvisas. Om verkställighetshinder föreligger, ska det kunna medföra uppskjuten verkställighet.

Lars Beckman (M)

Ellen Juntti (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)